Δικαιολογητικά για απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες.

Δικαιολογητικά για Εργοδότη, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ) για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.


Σύμφωνα με το άρθρο 13Α του Ν.4251/14 ο εργοδότης ο οποίος επιθυμεί να
προσλάβει παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ) για την
εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας, με βάση τις
θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπ’
αριθμ.8480/289/26-02-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 620/Β/28-02-2019) καταθέτει αίτηση
στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής
του, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία
και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα,
καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Μαζί με την αίτηση ο
εργοδότης καταθέτει:

1) Την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής του άρθρου 9 του Ν.3877/2010
(Α’ 160),

2) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας
βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για
την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

3) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν.4251/14
δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους 100 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας,
που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και
δεν επιστρέφεται.(κωδικός παραβόλου:2113)
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει
τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ.3 του άρθρου 80 του Ν.3386/2005 (Α’ 212)
γ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για το σκοπό της εποχικής εργασίας,
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική
επικράτεια.
Η Σύμβαση πρέπει να είναι εις διπλούν ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και να αναγράφονται απαραιτήτως:

α) το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία έναρξης αυτής.
β) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή,
γ) η ημερομηνία έναρξης αυτής,
δ) η διάρκεια της απασχόλησης,
ε) ο αριθμός των ωρών εργασίας, ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος ανά
ημέρα εντός της εβδομάδας ή του μήνα,
στ) η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι σε καμία
περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου,
ζ) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση και
η) κάθε άλλο όρο εργασίας κατά περίπτωση.
δ) Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του Διαβατηρίου του ΠΤΧ.
ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόμενο κατάλληλο
κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του Ν.4025/2011 (Α’ 22, όπως ισχύει.
******** στ) Προηγούμενη Βεβαίωση Αναβολής Απομάκρυνσης από την
Αστυνομική Διεύθυνση.
ζ) Σχετική πράξη υπολογισμού από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την
αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων (Κ.Υ.Α.
8480/289/26-02-2019).
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ