Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Σημαντικές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα myDATA, που προέκυψαν από την εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με τον Αντώνη Ντίνο( μέρος δεύτερο)!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  Σημαντικές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα myDATA, που προέκυψαν από την εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ με τον Αντώνη Ντίνο( μέρος δεύτερο)!

   

  Ερώτημα:

  Τι γίνεται στην περίπτωση λιανικών συναλλαγών με ΦTM, όταν εκ παραδρομής εκδοθεί λάθος ποσό πχ 300 ευρώ, αντί για 3 ευρώ στα myDATA;

  Απάντηση:

  Ξεκαθαρίζεται ότι οι ΦΗΜ, διαχωρίζονται σε ΕΑΦΔΣΣ, ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ.  Οι ΑΔΗΜΕ και οι ΦΤΜ( ταμειακές μηχανές), δεν μπορούν να εκδώσουν παραστατικό λιανικής αντίθετου( αρνητικού) προσήμου, οπότε δε μπορούν να στείλουν αρνητική εγγραφή και στο e-send. Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρει ρητά και η Α 1171/2021( απόφαση για τη διασύνδεση ΦΗΜ), εκδίδεται με κάθε πρόσφορο μέσο πιστωτικό λιανικών συναλλαγών με την αξία που θέλουμε να διορθωθεί.

  Αυτό το παραστατικό θα διαβιβαστεί στα myDATA, με τύπο παραστατικού 17.4( πιστωτικό λιανικών) και αν είναι χειρόγραφο θα διαβιβαστεί μέσω ειδικής φόρμας, είτε μέσω του λογιστή και αν έχουμε μηχανογράφηση, μέσω του ERP!

  Ερώτημα:

  Αρκετές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι μεταφορικές εταιρείες, τιμολογούν από την προηγούμενη μέρα, για την επόμενη μέρα, που θα γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων. Ως προς τα myDATA, πότε γίνεται  η διαβίβαση των παραστατικών αυτών, εφόσον η επιχείρηση έχει μηχανογράφηση;

  Απάντηση:

  Σύμφωνα με το άρθρο 9, των ΕΛΠ( Ν.4308/2014), ως προς το περιεχόμενο του τιμολογίου, αναφέρονται τα εξής:Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
  α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

  β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.

  γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

  δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.

  ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.

  στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.

  ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

  η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.

  θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.

  ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.
  ια) Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.
  ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν.
  ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».
  ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
  ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
  ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.
  ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.

  Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1ζ του άρθρου 9, των ΕΛΠ, αναγράφεται υποχρεωτικά ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  

  Ως προς τα myDATA, εκτός από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και την ημερομηνία έναρξης παράδοσης, υπάρχει επίσης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποστολής.

  Η διαβίβαση για αυτές τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που είναι μηχανογραφημένες, γίνεται την ημέρα που εκδίδεται το τιμολόγιο, αναγράφεται όμως πάνω στο τιμολόγιο και η ημερομηνία που θα γίνει η έναρξη της παράδοσης.

  Σημαντική παρατήρηση: Είμαστε σε αναμονή και για διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ, για τον ορισμό περί πραγματικού χρόνου διαβίβασης, για το έτος 2022, που ενδεχομένως να υπάρξει ελαστικότητα κάποιων ημερών στους χρόνους διαβίβασης, σύμφωνα με πληροφορίες.

  Ερώτημα:

  Το γραφείο τελετών φορολογείται και αποδίδει ΦΠΑ, μόνο για τις αμοιβές παροχής υπηρεσιών του. Υπάρχουν όμως και άλλες αμοιβές( αμοιβές ναού, αμοιβή χορωδίας, ιερέα, δικαιώματα νεκροταφείου κλπ..), για τις οποίες δεν φορολογείται, ούτε αποδίδει ΦΠΑ, τις οποίες και συγκεντρώνει και τις δίνει στην οικογένεια. Στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται, όλες αυτές οι δαπάνες της οικογένειας, πρέπει να αναφέρονται σε ειδικό σημείο, ώστε η οικογένεια να αποζημιωθεί από τον ΕΦΚΑ. Με ποιο τρόπο θα γίνει η διαβίβαση στα myDATA, αυτής της ΑΠΥ, αν πχ έχουμε 1000 ευρώ καθαρή αξία, ΦΠΑ 240 ευρώ και λοιπές δαπάνες για λογαριασμό του πελάτη 800 ευρώ;

  Απάντηση:

  Σύμφωνα με μια απάντηση , σχετική με το θέμα, από την ΑΑΔΕ, ισχύουν τα εξής:

  «Σε όλες τις περιπτώσεις που στα παραστατικά αναγράφονται αξίες που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης χαρακτηρίζονται με 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη».

  Στην περίπτωση του γραφείου τελετών, θα έχουμε ως προς τη διαβίβαση του εσόδου, μια σύνοψη, με 2 γραμμές, ως εξής:

  • Η πρώτη γραμμή, θα περιλαμβάνει την αμοιβή του γραφείου, μαζί με το ΦΠΑ και θα χαρακτηριστεί ως 1.3 «Έσοδα από παροχή υπηρεσιών».
  • Η δεύτερη γραμμή, θα περιλαμβάνει τις δαπάνες για λογαριασμό του πελάτη, οι οποίες δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, είναι υποχρεωτικό όμως να διαβιβαστούν, με κωδικό 1.95 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων».

   

   

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ