ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ myDATA, του Νικήτα Κατσαρά(updated)!

0
9975

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ myDATA, του Νικήτα Κατσαρά:

(1) Αποδείξεις Δαπανών (Λιανική): Διαβιβάζονται συγκεντρωτικά με ΑΦΜ Εκδότη 000000000. Δεν απαγορεύεται όμως και η διαβίβαση ανά ΑΦΜ Εξόδου, ή ανά παραστατικό.

(2) Συμπληρωματικό Τιμολόγιο: Εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που προηγούμενο παραστατικό υπολείπεται σε καθαρή αξία ή ΦΠΑ.

(3) Τόκοι τραπεζών (Έσοδο): Καταχωρούνται με 11.2 ΑΠΥ (Capital = 136 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).

(4) Δαπάνες τραπεζών (Έξοδα): καταχωρούνται όταν γνωρίζουμε το ΑΦΜ με 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ) ή εάν δεν γνωρίζουμε το ΑΦΜ (Παράβολα, χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.) με 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(5) Έξοδα εμβασμάτων: Τα έξοδα αν αφορά χρέωση από Πιστωτικό ίδρυμα ημεδαπής διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού με 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ) και χαρακτηρισμό εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

(6) Δικηγορικά Έξοδα (χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.): καταχωρούνται με 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(7) ΕΝΦΙΑ: καταχωρούνται με 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(8) Έσοδα για σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: καταχωρούνται με 17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση (Κατευθείαν λογιστική εγγραφή και εγγραφή στα myDATA) με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων.

9) Έξοδα για σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: καταχωρούνται με 17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση (Κατευθείαν λογιστική εγγραφή και εγγραφή στα myDATA) με χαρακτηρισμό 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

(10) Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων: Διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(11) Αποδείξεις συνδρομών (δεν υπάρχει ΑΦΜ Εκδότη): Διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(12) Έσοδο ή έξοδο από τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών: Έσοδο = 17.3 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Λογιστική βάση, έξοδο = 17.5 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική βάση.

(13) Μισθώματα που πληρώνει η εταιρεία στο Ελληνικό δημόσιο ή σε δήμο: Διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 16.1 Ενοίκια – Έξοδο (Capital = 196 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ).

(14) Πιστωτικό ενοικίου: Στην περίπτωση πιστωτικού για «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΕΣΟΔΟ)» υπάρχει μόνο η επιλογή της ακύρωσης και νέας διαβίβασης του σωστού.

(15) Παραστατικά από τις Επιχειρήσεις – Εκδότες με εξαίρεση (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) με αρνητική συνολική αξία παραστατικού: Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού «14.31 Πιστωτικά παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)».

(16) Ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ. αυτοκινήτων): Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης ή 2.1 Τιμολόγιο Παροχής και πιστωτικό 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο – Συσχετιζόμενο ή 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο – Μη συσχετιζόμενο για χονδρικές και αντίστοιχα 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) ή 11.2 ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) και πιστωτικό 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής για λιανικές.

(17) Εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών: Διαβιβάζονται με αυτοτιμολόγηση Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

(18) Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία: Το διαβιβάζει ο Εκδότης του Παραστατικού με Αυτοτιμολόγηση.

(19) Αποζημίωση από μεταφορική εταιρεία: Το διαβιβάζει ο Εκδότης του Παραστατικού με Αυτοτιμολόγηση.

(20) Διόδια: Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ).

(21) Επιστρεπτέα προκαταβολή: Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, Ε3_596 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις.

(22) Αποζημίωση ενοικίου λόγο Covid: Διαβιβάζεται α) με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής (Capital = 125 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) με Λήπτη το ΑΦΜ του φορέα δημοσίου που κάνει την πληρωμή ή β) με Τύπο Παραστατικού 8.1 Ενοίκια – Έσοδο (Capital = 139 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΕΣΟΔΟ)) με ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ και ΑΦΜ 000000000.

(23) Η έκτακτη εισφορά του Ν4759/20 (άρθρο 157): Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).

(24) Οι επιδοτήσεις ΟΑΕΔ: Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης με Λήπτη το ΑΦΜ του φορέα δημοσίου. Εάν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται 1.5 Λοιπά Έσοδα / Κέρδη, Ε3_561_007 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά. Αν δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται 1.95 Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, Ε3_596 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις ή Ε3_597 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς – κάλυψη δαπανών. ΦΠΑ πάντα κατηγόρια 7. Άνευ ΦΠΑ 0%.

(25) Το οφελούμενο κέρδος από ΕΙΧ αυτοκίνητα (άρθρο 39Α): Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση.

(26) Τα εισιτήρια ferryboat και ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν πλόες εσωτερικού: Διαβιβάζονται από τον Εκδότη με εβδομαδιαία ή μηνιαία εκκαθάριση και από τον Λήπτη με Τύπο Παραστατικού 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής με Προμηθευτή με ΑΦΜ 000000000.

(27) Τα τέλη ταξινόμησης από ΕΙΧ αυτοκίνητα: Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).

(28) Διατάξεις απαλλαγών ΦΠΑ που δεν αντιστοιχίζονται στον πίνακα: Θα προστεθεί σε μελλοντική έκδοση η επιλογή “Λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ” μέχρι τότε χρησιμοποιούμε την πρώτη.

(29) Τα χρηματοοικονομικά έσοδα γιατί δεν υπάρχουν ως χαρακτηρισμός: Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αντιστοιχίζονται με τον χαρακτηρισμό 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών.

(30) Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός εξόδων για τα έξοδα τελών-φόρων: Τα έξοδα τελών-φόρων αντιστοιχίζονται είτε με τον χαρακτηρισμό 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, είτε με τον χαρακτηρισμό 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

(31) Φορτωτικές πως διαβιβάζονται: Εκδότης 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών, Λήπτης 2.3 Λήψη Υπηρεσιών ή 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

(32) Ποσά που περιλαμβάνονται στο παραστατικό και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα: διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων ή 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

(33) Κατηγορία ΦΠΑ «8. Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ»: Η κατηγορία 8 αναφέρεται σε Τύπους Παραστατικών που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν ΦΠΑ τα 3.1, 3.2, 8.1, 8.2, 13.3, 13.4, 13.30, 14.5, 16.1 και όλα τα 17άρια (το Capital εφαρμόζει αυτόματα την συγκεκριμένη κατηγορία όπου χρειάζεται).

(34) ΑΛΠ και ΤΔΑ με χρέωση 10% στην καθαρή αξία που αφορά φιλοδώρημα: Τα φιλοδωρήματα διαβιβάζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων.

(35) Επιστροφή από αυτοπαράδοση: Στην παρούσα φάση το 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης ακυρώνονται.

(36) Πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρου για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).

(37) Ο Δημοτικός φόρος με ΦΠΑ 13%: Εάν ο δημοτικός φόρος αναφέρεται στο παραστατικό διακριτά θα διαβιβαστεί με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων χωρίς χαρακτηρισμό Ε3.

(38) Οι παρακρατήσεις REBATE στα παραστατικά που κόβονται προς τον ΕΟΠΥ: Το REBATE θα διαβιβαστεί με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων χωρίς χαρακτηρισμό Ε3.

(39) Τιμολόγιο πώλησης ή Τιμολόγιο παροχή υπηρεσιών εσωτερικού σε πελάτη αλλοδαπό: Εφόσον τα αγαθά / υπηρεσίες προσφέρονται στην Ελλάδα και υπόκεινται σε ΦΠΑ χρησιμοποιούμαι τους τύπους των παραστατικών εσωτερικού, ο πελάτης όμως θα πρέπει να έχει χώρα εκτός Ελλάδας, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Ταχ. Κωδικό, Πόλη και «Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ» = ΚΕΝΟ.

(40) Ποια η διαφορά των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και 2.3 Λήψη Υπηρεσιών: Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά και ούτε καμία υποχρέωση για τη διακριτή επιλογή των δύο χαρακτηρισμών. Προτείνεται στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων που αντιστοιχούν σε λήψη υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.3 Λήψη Υπηρεσιών και στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά έξοδα πλην υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

(41) Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιλέγεται ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ : Στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων και επιλέγει ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ επιλέγει ως χαρακτηρισμό εξόδων το 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+). Στην περίπτωση αυτή το ποσό ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή αξία και δεν σχετίζεται με τους κωδικούς εισροών της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

(42) Απ. 1171/2021 χαρακτηρισμός των Συνόψεων που θα αποστείλει η ΑΑΔΕ από το ESend στα myDATA: Σύμφωνα με την υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της απόφασης Απ. 1138/2020 ο χαρακτηρισμός των λιανικών πωλήσεων που διαβιβάζονται μέσω ΦΗΜ (περίπτωση δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4), διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

(43) Για πελάτες που έχουν την δυνατότητα και επιλέγουν να εξακολουθούν την έκδοση χειρόγραφων παραστατικών, επιτρέπεται η διαβίβασή τους από το λογιστικό πρόγραμμα του λογιστή: Ο λογιστής εφόσον πάρει εξουσιοδότηση από τον πελάτη (η εξουσιοδότηση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα τζίρου) μπορεί να καταχωρεί τα παραστατικά στο λογιστικό του πρόγραμμα και να τα διαβιβάζει στα myDATA μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα με τα δικά του κλειδιά, χωρίς να χρειάζεται να τα καταχωρεί και στην ειδική φόρμα καταχώρησης.

(44) Για τα εισιτήρια κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιών πως σκέπτεται η ΑΑΔΕ να διαβιβαστούν στα mydata: Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα αντιμετωπισθούν με διαδικασία εκκαθάρισης.

(45) Τα χειρόγραφα παραστατικά λιανικής λόγω διακοπής ρεύματος πως διαβιβάζονται στα mydata: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταχωρηθεί και να διαβιβαστεί μέσω ΦΗΜ. Μπορείτε το διαβιβάσετε με οποιονδήποτε τρόπο σας διευκολύνει.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων