Η Α.1138/20(myDATA)με ερώτηση-απάντηση(updated-άρθρο 6)!

0
3096

myDATA: Η Α.1138/2020, με τη μορφή ερώτησης-απάντησης, απλά και κατανοητά!

Σε προηγούμενα άρθρα μου εξέφρασα ανοιχτά την άποψη μου για το νέο αυτό, μεγαλεπήβολο εγχείρημα, εστιάζοντας σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους.

Στο σημερινό μου πιο τεχνικό άρθρο, θα προσπαθήσω να αναδείξω τα βασικά σημεία της Α.1138/2020, έτσι όπως τα αποκωδικοποίησα εγώ προσωπικά, μετά από αρκετή μελέτη.

Ξεκινώντας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Α.1138/2020, είναι η βασική διαταγή που αναλύει τα myDATA και η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 ,Α.1156/2021 και τέλος με την Α 1090/2022, την Α 1188/2022 και τις Α.1023/2023 και την Α.1170/2023.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος της, στο οποίο αναφέρονται οι τύποι και τα δεδομένα των παραστατικών της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες και ορισμοί, όπως για παράδειγμα τα αντικριζόμενα και μη αντικριζόμενα παραστατικά.

Ας δούμε λοιπόν την «ακτινογραφία» της πολύ σημαντικής αυτής ερμηνευτικής, δίνοντας έμφαση στα σημεία που έχουν αφενός μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και σε αυτά που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ανάλυση μας θα βασιστεί σε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ερώτηση: Τι ακριβώς κάνουν οι οντότητες στον χαρακτηρισμό των συναλλαγών;

Απάντηση:  Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και σε έξοδα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό, ERP);

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, στα χρονικά όρια που διαβιβάζεται και η σύνοψη.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού συναλλαγών εσόδων, των οποίων τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με την ειδική φόρμα καταχώρισης;

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, στα χρονικά όρια που διαβιβάζεται και η σύνοψη.

Ερώτηση:  Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με την τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ;

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, στα χρονικά όρια που διαβιβάζεται και η σύνοψη.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με ΦΗΜ;

Απάντηση: : Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, δυνητικά είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε πραγματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων αυτοτιμολόγησης και διαδικασίας ανάθεσης τιμολόγησης;

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου;

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων από οντότητες που χρησιμοποιούν ΦΗΜ, είτε πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε αυτοτιμολόγηση, είτε ανάθεση τιμολόγησης, ή κάνουν πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου και δεν υπάγονται σε ΦΠΑ;

Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται  μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη;

Απάντηση: Στην περίπτωση  παράλειψης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη , ο εκδότης, εφόσον αποδεχθεί την παράλειψή ,διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με την αντίστοιχη ένδειξη παράλειψης,  εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών στην περίπτωση διαβίβασης με απόκλιση, κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση;

Απάντηση: Στην περίπτωση  διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης, εφόσον αποδεχθεί την παράλειψή ή την απόκλιση διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με την αντίστοιχη ένδειξη  απόκλισης, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Απόκλιση διαβίβασης διαβιβάζεται από τον Λήπτη μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο εκδότης διαβίβασε δεδομένα με μικρότερη αξία συναλλαγής από την πραγματική.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού στη σύνοψη και τον χαρακτηρισμό των εξόδων;

Απάντηση: Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή – φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α’ 1998) για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.( τζίρος μεγαλύτερος των 30000 ευρώ).

Ερώτηση: Σε ποιους χρόνους γίνεται η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εξόδων, από τον λογιστή-φοροτεχνικό;

Απάντηση: α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων της περ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας(κατ’ εξαίρεση διαβίβαση από τον λήπτη όπως πχ ενδοκοινοτικές,διόδια,παραστατικά λιανικής, ΕΦΚΑ κλπ.), μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 
β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου(ΦΜΥ).
 
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ