ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Πάγια σε αδράνεια!

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Πάγια σε αδράνεια! 670 631 taxvoice.gr

Έχουν τη δυνατότητα οι πολύ μικρές οντότητες να εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους αποσβέσεων, πέραν αυτών που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία;

Έχουν τη δυνατότητα οι πολύ μικρές οντότητες να εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους αποσβέσεων, πέραν αυτών που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία; 907 397 taxvoice.gr

Υπενθύμιση: Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013!

Υπενθύμιση: Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013! 500 309 taxvoice.gr