ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Απόσυρση ή αναβάθμιση ταμειακών μηχανών. Παράταση και συνέπειες από τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης!

Απόσυρση ή αναβάθμιση ταμειακών μηχανών. Παράταση και συνέπειες από τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης! 720 405 taxvoice.gr

Επιχορηγήσεις για θεομηνίες. Μπορούν να κατασχεθούν;

Επιχορηγήσεις για θεομηνίες. Μπορούν να κατασχεθούν; 800 800 taxvoice.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πρόστιμο έκδοσης αποδείξεων από εγκεκριμένο αλλά μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πρόστιμο έκδοσης αποδείξεων από εγκεκριμένο αλλά μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό. 600 478 taxvoice.gr

Τί ισχύει για την αναστολή ΑΦΜ, για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και σε ποιες περιπτώσεις;

Τί ισχύει για την αναστολή ΑΦΜ, για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και σε ποιες περιπτώσεις; 907 397 taxvoice.gr

Υπενθύμιση: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων!

Υπενθύμιση: Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων! 670 474 taxvoice.gr