Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

  Διοργάνωση σεμιναρίων: Χειρισμός σε ασφάλιση, ΦΠΑ και Εισόδημα.

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Athanasios Goliaras
  Accountant
  18, Aristeidou street
  GR-63100 Polygyros Chalkidikis
  GREECE

   

  Ερώτηση:

  Έχουμε ξεκινήσει μια ΑΜΚΕ  με αντικείμενο την διοργάνωση σεμιναρίων διαλογισμού, γιόγκα και σωματικής ευεξίας, 5 έως 15 ημερών. Θα εκτιμούσα αν μας συμβουλεύατε στα εξής:

   

  • Η Α.Μ.Κ.Ε. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
  • Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι:

  o   30 στον αριθμό

  o   10 διαφορετικών εθνικοτήτων

  o   Κάποιοι από αυτούς με δυνατότητα έκδοσης φορολογικών στοιχείων (μπλοκάκι), κάποιοι όχι.

  • Ερωτήσεις ανά περίπτωση:

  o   Έλληνας πολίτης χωρίς μπλοκάκι, μπορεί να πληρωθεί με απόδειξη δαπάνης και αν ναι ποιο είναι το τελικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί?

  o   Πολίτης τρίτης χώρας, μέλος της Ε.Ε., με μπλοκάκι. Πως πληρώνεται? Με τι ΦΠΑ? Γίνεται παρακράτηση? Απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού στη ΔΟΥ?

  o   Πολίτης τρίτης χώρας, μέλος της Ε.Ε., χωρίς μπλοκάκι. Πως πληρώνεται? Απόδειξη δαπάνης? Με τι ΦΠΑ? Γίνεται παρακράτηση? Απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού στη ΔΟΥ?

  o   Πολίτης τρίτης χώρας, εκτός Ε.Ε., με διακρατική συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, με μπλοκάκι. Πως πληρώνεται?

  o   Πολίτης τρίτης χώρας, εκτός Ε.Ε., με διακρατική συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, χωρίς μπλοκάκι. Πως πληρώνεται?

  o   Πολίτης τρίτης χώρας, εκτός Ε.Ε., χωρίς διακρατική συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, με μπλοκάκι. Πως πληρώνεται?

  o   Πολίτης τρίτης χώρας, εκτός Ε.Ε., χωρίς διακρατική συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, χωρίς μπλοκάκι. Πως πληρώνεται?

   


  Απάντηση:

  1) Όσοι εκδίδουν παραστατικό, είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής, ισχύουν τα γνωστά επειδή παρέχουν υπηρεσίες ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

  • ΦΠΑ (σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα για ΦΠΑ/ενδοκοινοτικές συναλλαγές/πράξεις λήπτη κ.λπ.)

  ===> Αν είναι ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:
  «Μη εφαρμογή Φ.Π.Α. λόγω των συνδυασμένων διατάξεων:
  Κώδικας Φ.Π.Α.: άρθρο 3§1, β΄ εδάφιο
  ΠΟΛ. 1168/29.07.2015, ενότητα Γ΄»

  ===> Αν είναι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:
  «Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. βάσει Κώδικα Φ.Π.Α. άρθρο 22§1 περίπτωση ιβ΄,  λόγω επαγγελματικής εκπαίδευσης»

  • ΕΙΣΟΔΗΜΑ

  ===> Αν είναι ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:
  Άρθρα 61, 62, 64 ΚΦΕ, εφόσον η αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των 300,00 ευρώ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ στις οικείες Σ.Α.Δ.Φ. που τυχόν ισχύουν μεταξύ Ελλάδας και της άλλης χώρας. Εφόσον γίνει παρακράτηση, και ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ελλαδικό Α.Φ.Μ. χορηγείται σχετική Βεβαίωση (προφανώς στα αγγλικά ή άλλη γλώσσα) που να αναφέρει ότι: «Στην ανωτέρω ατομική επιχείρηση έχει γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% βάσει της με ημερομηνίας {ημερομηνία} σύμβασης και των άρθρων 61, 62, 64 του ελλαδικού Κ.Φ.Ε., ο οποίος αποδόθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. {ονομασία Δ.Ο.Υ. λήπτη παραστατικού} ως ακολούθως {πίνακας με αριθμούς τιμολογίων, ημερομηνία τιμολογίων, αξία τιμολογίου, ποσό παρακράτησης, ημερομηνία καταβολής της παρακράτησης, ταυτότητα βεβαιωμένης οφειλής —από Προσωποποιημένη Πληροφόρηση}». Στα ελλαδικά Α.Φ.Μ., ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες Αποφάσεις Α.Α.Δ.Ε.

   

  ===> Αν είναι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ:

  ==> Εφόσον έχει έδρα στην Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.=> ΔΕΝ έχει παρακράτηση (άρθρο 62§2 ΚΦΕ)

  ==> Εφόσον ΔΕΝ έχει έδρα στην Ελλάδα ή χώρα Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.=> ΕΧΕΙ παρακράτηση (άρθρο 62§3 ΚΦΕ). ΠΡΟΣΟΧΗ στις οικείες Σ.Α.Δ.Φ. που τυχόν ισχύουν μεταξύ Ελλάδας και της άλλης χώρας. Εφόσον γίνει παρακράτηση, χορηγείται σχετική Βεβαίωση (προφανώς στα αγγλικά ή άλλη γλώσσα) που να αναφέρει ότι: «Στην ανωτέρω νομική οντότητα έχει γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% βάσει της με ημερομηνίας {ημερομηνία} σύμβασης και των άρθρων 61, 62, 64 του ελλαδικού Κ.Φ.Ε., ο οποίος αποδόθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. {ονομασία Δ.Ο.Υ. λήπτη παραστατικού} ως ακολούθως {πίνακας με αριθμούς τιμολογίων, ημερομηνία τιμολογίων, αξία τιμολογίου, ποσό παρακράτησης, ημερομηνία καταβολής της παρακράτησης, ταυτότητα βεβαιωμένης οφειλής —από Προσωποποιημένη Πληροφόρηση}».

  2α) Για όσους δεν εκδίδουν παραστατικό και είναι φορολογούμενοι Ελλάδας, ισχύουν τα γνωστά για τον Τίτλο Κτήσης: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019, όπως και υπάρχει η επιβολή χαρτοσήμου. Για παρακράτηση φόρου εισοδήματος, η επικρατούσα άποψη είναι ότι ΔΕΝ διενεργείται επειδή ο λήπτης της αμοιβής ΔΕΝ ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

  2β) Για όσους δεν εκδίδουν παραστατικό και είναι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ φορολογούμενοι Ελλάδας, ΔΕΝ υπάρχει σαφή αντιμετώπιση τόσο από μεριάς Δ.Ο.Υ. όσο και από μεριάς e–ΕΦΚΑ. Μόνο συνδυαστικά μπορεί να εξεταστεί η κάθε περίπτωση αυτοτελώς: αν υπάρχει Σ.Α.Φ.Δ. και πού φορολογείται το συγκεκριμένο εισόδημα, αν πρέπει να εκδοθεί ελλαδικός Α.Φ.Μ., αν πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ 14/2019 κ.λπ.

  Γενικές παρατηρήσεις:

  • Με όλους πρέπει να υπάρχει σύμβαση, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέσω της Τριμηνιαίας Κατάστασης.
  • Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνουν μέσω τράπεζας.
  • Προσοχή στις συναλλαγές που αφορούν χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ώστε να διασφαλιστεί η μη απόρριψη της δαπάνης κ.λπ. σε τυχόν έλεγχο (να υπάρχουν αποδεικτικά για τον Εισηγητή ότι κατάλληλος για αυτόν τον σκοπό, ότι διαμένει εκεί κ.λπ.).
  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ