Απαλλαγή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά. Πρακτικό παράδειγμα!

0
19080

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΠΑ  ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ:

 

Πολλές φορές έχουμε κληθεί να διεκπεραιώσουμε για επιχειρήσεις πελάτες μας την περίπτωση της έκδοσης  απαλλακτικού  ΦΠΑ σε  επενδύσεις που θέλουν να κάνουν ,είτε για να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο είτε για να επεκτείνουν κάποιες παραγωγικές τους δραστηριότητες (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσουμε να πούμε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα , ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή και έγκριση του:

 

Σε γενικές γραμμές οι παρακάτω κατηγορίες  επιχειρήσεων:

 • βιομηχανικές
 • βιοτεχνικές
 • μεταλλευτικές
 • λατομικές
 • ξενοδοχειακές
 • αγροτικές
 • εμπορικές

μπορούν να υποβάλουν αίτημα απαλλαγής ΦΠΑ για την αγορά επενδυτικών αγαθών και κατασκευαστικών εργασιών  με την προϋπόθεση  να εντάσσονται  στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α.

 

Ο εξοπλισμός που συνήθως απαλλάσσεται είναι :

α) Εξοπλισμός με βάση την ΠΟΛ 2869/87 :

 • Μηχανήματα
 • Εξαρτήματα και λοιπά όργανα
 • Ανταλλακτικά παγίων
 • Επαγγελματικά μεταφορικά μέσα (φορτηγά κλπ)
 • Νέες τεχνολογίες
 • Εξοπλισμός πληροφορικής

 

Τα συγκεκριμένα πάγια  εισάγονται ή αγοράζονται από την εσωτερική αγορά.

β) Εξοπλισμός με βάση την ΠΟΛ 1150/2020 :

Αφορά κατασκευαστικά οικοδομικά και ουσιαστικά πρόσθεσε κατασκευαστικές εργασίες για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ:

 1. Ο επιχειρηματίας-επενδυτής που θέλει να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό επενδυτικά αγαθά υποβάλλει στην αρμόδια εφορία  αίτηση με την οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ.
 2. Στην αίτηση αυτή ο επενδυτής επισυνάπτει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
 • Αναλυτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα αγαθά τα οποία πρόκειται να αγοράσει στο εσωτερικό, την ποσότητα και την αξία αυτών, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης , καθώς και τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ της επιχείρησης αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα από την επιχείρηση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ,ότι ο επενδυτικός φορέας σκοπεύει ναι να ιδρύσει, επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει την επιχείρηση του καθώς επίσης και :α) ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης και του επενδυτικού αγαθού β) ότι  είναι εντασσόμενη η επιχείρηση στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και γ)  ότι τα αγαθά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επένδυσης δ) ότι δεν θα μεταπωληθούν
 • Αντίγραφο της υποβολής της επενδυτικής πρότασης
 1. Το τμήμα ΦΠΑ της εφορίας κάνει αρχικό έλεγχο και στην συνέχεια εκδίδει βεβαίωση ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επιχείρηση που έχει υποβάλει το αίτημα να κάνει τις αγορές  χωρίς ΦΠΑ των αγαθών, που αναγράφονται στον  πίνακα. Η βεβαίωση αυτή α) προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό αν είναι εισαγωγή ή β) στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή αν αφορά την εσωτερική αγορά .
 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :Το αρμόδιο τελωνείο, θα εκδώσει ειδικό παραστατικό απαλλαγής ΦΠΑ βάσει της απόφασης και της Πολ.2869/1987. Αντίγραφο του παραστατικού αυτού θα κοινοποιηθεί και  στην εφορία που έχει εκδώσει την βεβαίωση.
 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η εταιρεία που μας προμηθεύει το αγαθό θα εκδώσει τιμολόγιο, στο οποίο θα γράφει “Δεν εισπράττεται ΦΠΑ-Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Πολ2869/1987 η Πολ 1150/2020.
 4. Ο αγοραστής-επενδυτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου από τον προμηθευτή να το πάει στην εφορία που έβγαλε την απόφαση για να το ελέγξει.
 5. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, χωρίς ΦΠΑ πριν από τη χρησιμοποίησή τους, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει  στο δημόσιο το ΦΠΑ που αναλογεί με τις ανάλογες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

 

                  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:

Α) Επιλέγουμε αν μπορούμε να υποβάλουμε αίτημα και αν  σε ποια από τις δύο ΠΟΛ εντάσσεται η επένδυση:

 • Η ΠΟΛ 2869/87 που αφορά τον εξοπλισμό
 • Η ΠΟΛ 1150/2020 που αφορά τα κατασκευαστικά

Β) Στο πρακτικό μέρος της διαδικασίας  υποβολής του αιτήματος χρειαζόμαστε τα εξής:

 • Αίτηση απαλλαγής σε επιστολόχαρτο της εταιρείας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου για το τόπο εγκατάστασης του επενδυτικού αγαθού
 • Προτιμολόγιο η σύμβαση από τον προμηθευτή
 • Συμπληρωμένη Κατάσταση αγαθών

Επίσης θα χρειασθεί μισθωτήριο(αν το ακίνητο είναι  είναι μισθωμένο) η Ε9 αν είναι ιδιόκτητο.

Και τέλος αν είναι κατασκευαστικές εργασίες πρέπει να υποβάλουμε  και αντίγραφο της άδειας οικοδομής.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 

Α)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο Κάτωθι  υπογεγραμμένος ………………….. με ΑΔΤ …………..
και ΑΦΜ ………………. ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ
………………………………..    ΚΑΙ ΑΦΜ …………….. ΔΗΛΩΝΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Η εταιρεία δεν είναι απαλλασσόμενη ΦΠΑ και τα αγαθά που θα αγορασθούν δεν
προορίζονται για μεταπώληση
Τα αγαθά είναι καινούργια και δεν παρακρατείται η κυριότητα τους καθ’ οιονδήποτε
τρόπο  και είναι αυτό όπως αναγράφεται στην ΠΟΛ 1150/2020(ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΑ ή 2869/87 ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΟΓΑ )
Το κόστος αγοράς είναι το παρακάτω
ΚΑΘ ΑΞΙΑ   ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
100000 24000 124000
Ο τόπος εγκατάστασης του επενδυτικού αγαθού είναι το τουριστικό ξενοδοχειακό
συγκρότημα στο …………………………..
Το παρόν Επενδυτικό αγαθό θα αγοραστεί από την εταιρεία
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΠΑ ΠΟΛ 2869/87 Η 1150/2020

 

Β)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

Ο Κάτωθι  υπογεγραμμένος ………………. του …………….. με ΑΔΤ ……………
και ΑΦΜ …………….. ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………… ΚΑΙ ΑΦΜ …………………. ΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΦΠΑ ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ 2869/87 Η 1150/2020 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ο Λόγος  είναι η αγορά του εξοπλισμού η η κατασκευή ………….για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου

 

 

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ
…………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 


Γ)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ ΑΒΕΕ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2  – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΚ 14452
ΑΦΜ 094361500    Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΑ ΗΜΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM TIMH AΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.