ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ: Φορολογούνται για τα τα εισοδήματα τους εκτός της χώρας;

0
579

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Α) Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, δηλαδή το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Β) Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Χρήσιμες επισημάνσεις:

 • Κατ’ εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
 • Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
  α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του ή
  β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
 • Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα.
 • Ανάλογα με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας( Σ.Α.Δ.Φ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες, κρίνεται κάποιες φορές, αν η Ελλάδα έχει ή όχι αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης ή αν κατ’ εξαίρεση δεν έχει δικαίωμα φορολογίας τους, παρεκκλίνοντας από τον βασικό κανόνα περί φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος.
 • Τα όσα αναφέρθηκαν για το πότε θεωρείται κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.

Συμπέρασμα:

Σε καμία περίπτωση οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να συγχέουν την έννοια της πραγματικής κατοικίας με αυτήν της φορολογικής κατοικίας. Για να θεωρηθεί ένα φυσικό πρόσωπο φορολογικά κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα αναλυθούν με πρακτικό τρόπο σε επόμενο άρθρο μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του, κάτι που ίσως διαφεύγει σε πολλούς, εσκεμμένα ή μη..

 

Διατάξεις:

 • Άρθρο 1, Ν.4646/2019
 • Άρθρο 3, όπως ισχύει Ν.4172/2013
 • Άρθρο 4, όπως ισχύει Ν.4172/2013

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων