ΜΕΛΕΤΗ: Φορολόγηση δωρεών σε Ν.Π μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

0
6120

ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

[email protected]

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ Ν.Π ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα ,η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου αποτελεί δωρεά, εάν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα (Νομικός οδηγός – σύνταξη Αθανάσιος Ρόζου).

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Καθ’ όσον αφορά την έννοια της χορηγίας, τα χαρακτηριστικά της είναι τα κάτωθι. Η χορηγία αποτελεί οικονομική παροχή βασικώς άνευ ανταλλάγματος που γίνεται προς πραγματοποίηση έργου όχι αναγκαία τεχνικού άλλα και υπό την έννοια   πραγματοποιήσεως συγκεκριμένης εκδηλώσεως κοινωνικής, θρησκευτικής, αθλητικής κ.λπ. η επίτευξης συγκεκριμένου αποτελέσματος, τις δαπάνες των οποίων τείνει να καλύψει η χορηγία αυτή (Γνωμ. Ν.Σ.Κ.430/93). (Δικηγορικό γραφείο Ευγενίας Φωτοπούλου).

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ

Στην χορηγία πρέπει να υπάρχει απαραίτητα 1) σύμβαση και 2) τιμολόγιο (με Φ.Π.Α) . Στην δωρεά απαιτείται μόνο το αποδεικτικό κατάθεσης από την τράπεζα.

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΣΕ Ν.Π

Σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογίας κληρονομιών – δωρεών που κυρώθηκε με το ν 2961/2001, όπως ισχύει, κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς για την επιβολή του φόρου είναι και αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα έστω και αν δεν καταρτίστηκε έγγραφο (άρθρο 34 ενοτ. Α παρ.1 περ.β).Υπόχρεος στον φόρο καθώς και σε υποβολή δήλωσης είναι σε δωρεές είναι ο δωρεοδόχος (άρθρο 38 παρ.1 και 85 παρ.2). Η δήλωση δε πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση σε αυτόν του αντικειμένου της δωρεάς (άρθρο 86 παρ.3).

Στην δήλωση αναγράφονται μεταξύ των άλλων και τα πλήρη στοιχεία αυτών που δηλώνουν καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων (άρθρο 88 παρ.1). Εάν στην δήλωση υπάρχουν ελλείψεις καλείται ο υποβάλλων  την δήλωση με απόδειξη, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ να προσέλθει σε τακτή εύλογη προθεσμία για την συμπλήρωση της δήλωσης (άρθρο 69 παρ.1). Περαιτέρω τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα εφόσον επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς (ζήτημα που ερευνά η αρμόδια Δ.Ο.Υ), υπόκεινται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 0,5% μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου 1000 ευρώ κατ έτος (άρθρο 25 παρ.3 και 29 παρ.5 σε συνδ. με 43 ενοτ. Β περ.α του Κώδικα). Για την παραλαβή των δηλώσεων και την βεβαίωση του φόρου αρμόδια είναι η ΔΟΥ της περιφέρειας του δωρεοδόχου (άρθρο 87 παρ.1). Για τις χρηματικές δωρεές δε προς τα εν λόγω πρόσωπα μπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την  αναγραφή των στοιχείων των δωρητών εφόσον δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο και δεν υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ ανά δωρητή κατ’ έτος (άρθρο 89 παρ.3).

Σύμφωνα δε με εγκύκλιο της υπηρεσίας του Υπ. Οικονομικών (1078251/1385/1998/ΠΟΛ 1188) που εκδόθηκε ύστερα από την αποδοχή της γνωμ. 787/1997 του Ν.Σ του Κράτους, απαλλάσσονται του φόρου και οι παροχές του κοινωφελούς χαρακτήρα ιδρυμάτων προς τα πρόσωπα που ωφελούνται από αυτά οι οποίες γίνονται σε εκπλήρωση του σκοπού του ιδρύματος. Σε περίπτωση που ο δωρητής δεν διαθέτει ΑΦΜ πχ να είναι νομικό πρόσωπο του εξωτερικού, θα πρέπει το εν λόγω πρόσωπο να εκδώσει ΑΦΜ στην Ελλάδα σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία. Εαν δεν θέλει να το κάνει αυτό τότε ο δωρεοδόχος είναι σε κάθε περίπτωση υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης εφόσον έχει λάβει το χρηματικό ποσό ( οπότε έχει συντελεστεί η δωρεά). Σε τέτοια περίπτωση η Δ.Ο.Υ οφείλει να παραλάβει την δήλωση να καταλογίσει τον αναλογούντα φόρο στον δωρεοδόχο και στα πλαίσια του ελέγχου της υπόθεσης να αναζητήσει τα στοιχεία του δωρητή ( σε περίπτωση μεγάλων χρηματικών ποσών εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε υπόνοιες για την προσέλευση των χρημάτων κλπ).Περαιτέρω ως προς την χρηματοδότηση προγράμματος από κοινωφελές ίδρυμα αυτή απαλλάσσεται από το φόρο δωρεάς μόνο εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω γνωμοδότησης του ΝΣΚ δεδομένου ότι στις περιπτώσεις των ωφελούμενων προσώπων κοινωφελούς ιδρύματος , ελλειπεί το στοιχείο της ελευθεριότητας (βασικό συστατικό της δωρεάς) και η παροχή αποτελεί εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης. ( Υ.Ο Επιστολή Δ13Α 1017784 ΕΞ/31/1/2012.

COVID – ΔΩΡΕΕΣ 2021 – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ.

Σύμφωνα με την Υ.Α 1038/2021, ΦΕΚ 773/Β/26-2-2021, παρατείνεται μέχρι και 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε : 1) τον μήνα 11/2020 και 12/2020.η οποία είχε αρχικά παραταθεί έως 26/2/2021 (Α 1276/2020),2) εντός των μηνών 01/2021 και 02/2021 ή λήγει εντός του μηνός 03/2021 ,καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ 300 ν 4738/2020 – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Φ.Δ

Η περ.α της ενότητας Β του άρθρου 43 του ν 2961/2001 (Α 266) αναστέλλεται για δωρεες που πραγματοποιούνται απο την ψήφιση του νόμου μέχρι 31/12/2021. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα ΝΠ της παρ.3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς.(πηγή : taxline – ενημέρωση λογιστών, e-νομοθεσία.gr).

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr