Ασφάλιση ζωής. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκπίπτει σαν επιχειρηματική δαπάνη;

BENEFITS word made with building blocks on a light background

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ- IFRS BY A.I.A.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-FINANCIAL PLANNER

 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΠΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ;

Γνωρίζουμε ότι  κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται: το σύνολο του τζίρου-εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές, αφού αφαιρεθούν οι επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις  επισφαλών  απαιτήσεων κλπ..

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Από τα παραπάνω  συμπεραίνουμε   ότι μια δαπάνη που πραγματοποιείται προς το συμφέρον-όφελος  της επιχείρησης μπορεί να εκπίπτει από τα έσοδα της για να μην φορολογηθεί . Συνεπώς, και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η ασφάλιση ζωής συγκεκριμένων στελεχών μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί επιχειρηματική δαπάνη.

Παρακάτω  εκθέτω κάποια παραδείγματα :

Α. Μηχανολόγος –Μηχανικός παραγωγής  επιχείρησης διαθέτει κάποια πατέντα  μέσω  της οποίας η επιχείρηση κατασκευάζει συγκεκριμένο προϊόν ή παρέχει κάποια  υπηρεσία (Η ξαφνική απώλεια της ζωής του θα δημιουργήσει μεγάλη οικονομική ζημία η οποία ζημία μπορεί να εκτιμηθεί.)

Β. Μέτοχος ΑΕ λογιστικής εταιρείας για απώλεια των πελατών της  που έχει συνέπεια ο θάνατος του Λογιστή.

Γ. Ιδιοκτήτης εταιρείας με γνώσεις που δύσκολα καλύπτονται. Παράδειγμα  Αγρότης ο οποίος έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων η απώλεια του θα δημιουργήσει μεγάλη οικονομική ζημιά.

Δ. Διευθυντής Πωλήσεων με εξειδικευμένες γνώσεις στο power selling (Είναι μια σύγχρονη και διαρκώς ανανεούμενη μορφή πώλησης). Η απώλεια της ζωής του θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός πωλήσεων να εκτροχιαστεί.

Για να μπορέσουμε να εκπέσουμε την δαπάνη του ασφαλίστρου ζωής των παραπάνω περιπτώσεων θα πρέπει η δαπάνη να θεωρηθεί παραγωγική  και για να γίνει αυτό πρέπει:

  •  Να μπορούμε να υπολογίσουμε το αποτέλεσμα της οικονομικής  ζημίας του θανάτου και αυτό να συμβαδίζει με το ασφάλισμα.
  • Ως δικαιούχος ασφαλίσματος να είναι η επιχείρηση που είναι συμβαλλόμενη.

 

Ο προσδιορισμός της οικονομικής ζημίας με τεκμήρια-πειστήρια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει το γεγονός  (ανάγκη για κλείσιμο επιχείρησης, εξόφληση προσωπικού κλπ.) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον Φορολογικό έλεγχο. Επίσης  το περιοδικό ασφάλιστρο (δαπάνη επιχείρησης) που θα πληρώνει η επιχείρηση θα επιφέρει ένα έσοδο (στην περίπτωση απώλειας ζωής) που είναι το ασφάλισμα κ το οποίο θα φορολογηθεί κανονικά σαν έσοδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άρα  η δαπάνη για ασφάλεια  ζωής σε επιχείρηση εκπίπτει με την κατάλληλη τεκμηρίωση και κατάθεση κατάλληλων πειστηρίων.

Συμπέρασμα:

Φυσικά βέβαια όπως τεκμηριώνουμε με τα ανωτέρω αποτελεί 100% επιχειρηματική δαπάνη ,όμως δυστυχώς εναπόκειται στην κρίση του φορολογικού ελέγχου για το αν θα γίνει δεκτό.

Άρα λοιπόν για μια ακόμη φορά προκύπτει το πρόβλημα ότι η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει τα αυταπόδεικτα και να το αποδεχθεί ο έλεγχος ,ενώ το ορθό θα ήταν να έχει το βάρος ο έλεγχος να αποδείξει για ποιο λόγο δεν το θεωρεί επιχειρηματική δαπάνη.

Κάποια στιγμή θα πρέπει όλη αυτή η λάθος αντίληψη να εκλείψει, γιατί μην ξεχνάμε είναι και ένας βασικός λόγος αποθάρρυνσης επενδυτών να προχωρήσουν σε επιχειρηματικά projects.

ΠΗΓΗ: Ν.4172/2013«

Η Ασφάλιση Ζωής ως Εκπιπτόμενη Επιχειρηματική Δαπάνη» μέρος της εισήγησης του κου Ιωάννη Χαβρουζά στο πρόγραμμα σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών πωλήσεων του ΕΙΑΣ (σελ. 26-33, Μάρτιος 2021).

 

 

 

 

Σταύρος Γραμματικόγιαννης

Λογιστής - Φοροτεχνικός | IFRS BY A.I.A. | Σύμβουλος επιχειρήσεων | Financial planner