Όριο ποσού δαπανών για τις οποίες επιτρέπεται η έκδοση στοιχείου λιανικής – Τι προβλέπεται για την μαζική καταχώρηση παραστατικών στα λογιστικά βιβλία;

0
926

 

Γιώργος Νούσης
Λογιστής-φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων
BNP Tax Advisory Services Certified Tax Acc. O.E.E. Grade A’

 

Δουκέρης Αναστάσιος
Λογιστής-φοροτεχνικός Α’ τάξης.
Αρθρογράφος-Σύμβουλος επιχειρήσεων-ιδιωτών.
Email: [email protected]

Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αντί τιμολογίου για δαπάνες.

Τι ισχύει για την μαζική καταχώρηση παραστατικών.

Με το άρθρο 10 του ν.4308/2014 (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα) ορίζεται το απλοποιημένο τιμολόγιο, το οποίο μπορεί να εκδίδεται αντί του κανονικού τιμολογίου όταν το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ.

Στην σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/2014 αναφέρονται τα εξής :

«10.2.2 Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών.
Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής.
Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκμηρίωση της σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να επιτυγχάνεται με την αναγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώλησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας –  επαγγέλματος του εκδότη στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση είναι θέμα πραγματικών περιστατικών.».

Συνεπώς η έκδοση τιμολογίου προβλέπεται για δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού ενώ για δαπάνες (και όχι για την αγορά εμπορευσίμων για τον αγοραστή αγαθών) που πραγματοποιούνται με αξία μικρότερη των εκατό (100) ευρώ δύναται να εκδίδονται αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Ειδικότερες περιπτώσεις ισχύουν για τα εκδιδόμενα παραστατικά από πρατήρια καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Απλοποιημένα τιμολόγια θεωρούνται επίσης και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών για καύσιμα μέχρι 100 € (ΔΕΛ Ζ 1126959 ΕΞ 17-09-2019).

Σχετικά με την μαζική (συγκεντρωτική καταχώρηση) παραστατικών:

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.4308/2014 τα διάφορα έσοδα και έξοδα μια επιχείρησης δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της επιχείρησης , και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Διατάξεις:
• Ν.4308/2014
• Ν.4174/2013, άρθρο 38
• ΠΟΛ.1003/31-12-2014

Πηγή: taxheaven.gr

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων