ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μειωμένα ενοίκια, επιδότηση πάγιων δαπανών και αναστολή πληρωμής αξιογράφων!

0
443

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Στο νέο σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με στόχο  την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τις κυριότερες ρυθμίσεις που θα γίνουν όσο απλούστερα μπορούμε και και στην συνέχεια είμαστε σε αναμονή για την έκδοση αποφάσεων εφαρμογής  :

                

                Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων:

 

Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 όλες οι επιχειρήσεις που ήταν  κλειστές με κρατική εντολή λόγω  κορωνοϊού.

Α)  Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος θα καταβληθεί σαν αποζημίωση στους εκμισθωτές  φυσικά πρόσωπα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021..

Β)  Το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος θα καταβληθεί σαν αποζημίωση στους εκμισθωτές  νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή , θα καταβληθεί ως αποζημίωση  για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω ποσά που  θα καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΣ :Τα ποσά που δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

ΤΕΛΟΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ : Για τίς πληττόμενες επιχειρήσεις και την σχέση ενοικίου υποχρέωσης πληρωμής δεν υπάρχει καμία αναφορά διαφοροποίησης και επομένως ισχύει ότι ίσχυε(μείωση κατά 40%).

 

                                Αναστολή πληρωμών αξιόγραφων:

 

Δίνονται οι παρακάτω  διευκολύνσεις σε σχέση με την  με την πληρωμή αξιόγραφων δηλαδή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή:

 • Για όσα αξιόγραφα εμφανίστηκαν από τις 2-1-2021 έως , 25-1-2021, προβλέπεται ότι δεν καταχωρούνται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
 • Παράλληλα, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από, 25-1-2021 και έως τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

Στην παραπάνω ρύθμιση  εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις ::

Α )Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα θα ανηκει  στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν με απόφαση

Β) Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού, η δραστηριότητά τους θα ανηκει  στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν με σχετική απόφαση με την προϋπόθεση όμως ότι  θα  εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά ποσοστό τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και

Γ) Νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ που θα έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση .

Επίσης  όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και έχουν ήδη καλυφθεί από το προηγούμενου μέτρο αναστολής λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται η παράταση της αναστολής των προθεσμιών κατά  45 ημέρες ακόμη .

Τέλος για  αυτούς που έχουν στα χέρια τους τα παραπάνω αξιόγραφα προβλέπονται τα εξής:

Α )Εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της προθεσμίας καταβολής:

 • βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021,
 • παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021,

Β ) Εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους,  για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

 

Επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων:

 

Με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των πληττόμενων επιχειρήσεων , θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη  επιδότηση παγίων δαπανών.

Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»,μετα από έγκριση  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Για την ενίσχυση αναφέρεται ότι θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τα εξής:

 • Η μορφή της ενίσχυσης
 • Οι δικαιούχοι
 • Το μέσο
 • Το ύψος,
 • Η μεθοδολογία προσδιορισμού
 • Η ένταση της ενίσχυσης
 • Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών
 • Η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των  καλυπτόμενων η όχι παγίων δαπανών
 • Οι προϋποθέσεις χορήγησής της
 • Η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης
 • Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά
 • Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
 • Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
 • Ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης
 •  Κάθε άλλο συναφές ζήτημα

Είμαστε λοιπόν σε  αναμονή των εφαρμοστικών αποφάσεων που θα μας δώσουν αναλυτικές οδηγίες για τα παραπάνω.

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.