Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ”. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.


  Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
  Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
  Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

   

  Στις 5 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.

  Στις παρακάτω γραμμές θα αναφέρουμε συνοπτικά κάποια γενικά θέματα, την διαδικασία υπαγωγής ,τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα , άλλα και λίγα λόγια για την διαδικασία υποβολής του αιτήματος!

   

   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:


   

  α) Το βασικό κριτήριο ένταξης  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, είναι η μείωση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019 από 20% και πάνω. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με έσοδα μεγαλύτερα από 50εκ ευρώ και με προσωπικό περισσότερο  από 250 άτομα.

  β) Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι νομικές μορφές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ) ,όπως επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.  Τέλος μπορούν να ενταχθούν  και οι εταίροι των επιχειρήσεων που έχουν λάβει η εγγυηθεί επιχειρηματικά δάνεια.

  γ) Η επιδότηση των δανείων θα ισχύσει για 8 μήνες και θα επιδοτηθούν τόκοι και κεφάλαιο.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ:


  1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλα τα δάνεια δηλαδή εκτός από  τα ενήμερα, μπορούν να ενταχθούν και αυτά που παρουσιάζουν καθυστέρηση ,ακόμη και τα καταγγελμένα ,αλλά και εκείνα για τα οποία έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής,  όπως και αυτά για τα οποία έχει  βγει εντολή πλειστηριασμού(με την προϋπόθεση όλα αυτά να ρυθμιστούν).
  2. Το  χρονικό όριο ένταξης αυτών των προβληματικών δανείων είναι η 15/07/2021.
  3. Μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί ξεχωριστά στην Γέφυρα ΙΙ για κάθε επιχειρηματικό της δάνειο, δηλαδή για παράδειγμα αν έχει 3 διαφορετικά δάνεια μπορεί να ενταχτεί και για τα τρία ξεχωριστά, ποτέ όμως δύο φορές για το ίδιο δάνειο.
  4. Μορφές  επιχειρηματικών δανείων που εντάσσονται:
  • Στεγαστικά
  • Κεφάλαια κίνησης
  • Ανοιχτά δάνεια
  • Δάνεια με εξασφάλιση επιταγών
  • Leaasing

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ:


  Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:


  Α) Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

  1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
  2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
  3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
  4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά δάνειο.

  Β) Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

  1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
  2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
  3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
  4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ.

  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά δάνειο.

  Γ) Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

  1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
  2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
  3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
  4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ.

  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά δάνειο.

  Δ)Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

  1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
  2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
  3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
  4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ ανά δάνειο.

  Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μη εξυπηρετούμενες ή και καταγγελμένες οφειλές και αναπροσαρμόζεται αναλογικά το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης.

               

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:


   

  Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

   

  Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5.

   

  ΒΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

   

  ΒΗΜΑ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη.

   

  ΒΗΜΑ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας  και ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

   

  ΒΗΜΑ 4ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ(ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΥΘΜΙΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ)

  Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

   

  ΒΗΜΑ 5 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

  Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και τη δόση δανείου του Απριλίου.

  Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

   

   

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ