Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Τι ισχύει με τη Φορολογία Εισοδήματος και το ΦΠΑ;

0
1888

 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ), όταν πραγματοποιούν έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, ο οποίος είναι καθαρά μη κερδοσκοπικός, δεν αποτελούν αντικείμενο της Φορολογίας Εισοδήματος.

Η απόφαση για τον καθορισμό των εσόδων κατά την εκπλήρωση ή μη του μη κερδοσκοπικού σκοπού του νομικού προσώπου αποτελεί αρμοδιότητα ελέγχου της εκάστοτε φορολογικής αρχής.

Ως προς το ΦΠΑ, απαλλάσσονται καταρχήν  για όλες τις πράξεις στο εσωτερικό της Χώρας. Γενικώς, τα έσοδα των προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν υπόκεινται στον Φ.Π.Α., εκτός αν είναι αποτέλεσμα πράξεων, που προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

Ειδικότερα, για να απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσίας των Μ.Κ.Ο. και εν γένει των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, προβλέπεται να ισχύουν αθροιστικά τα εξής: α) οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα, β) οι υπηρεσίες αυτές να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας των μελών και γ) τα μέλη αυτών των σωματείων να ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από τον φόρο ή να μην είναι υποκείμενοι στον φόρο.

Πηγή: 7017/4/23438-ε’/23.12.2019

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων