ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ!

0
680

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Μια καινούργια προκήρυξη ΕΣΠΑ που αφορά τους δικηγόρους και τους επιδοτεί για προμήθεια εξοπλισμού ώστε να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στα νέα ψηφιακά δεδομένα θα αναπτύξουμε συνοπτικά παρακάτω.

Ελπίζω ότι μία από τις επόμενες που θα παρουσιάσουμε να αφορά τους λογιστές- φοροτεχνικούς, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να προσαρμοσθούν στα νέα ψηφιακά δεδομένα και σίγουρα τους είναι απαραίτητο κάτι αντίστοιχο.

Η συγκεκριμένη δράση έχει σαν στόχο την  ενίσχυση των δικηγόρων που υποαπασχολούνται και  επλήγησαν από την πανδημία και είναι επιχορήγηση.

Με την δράση αυτή, οι δικηγόροι θα μπορούν να αναβαθμίσουν την υποδομή των γραφείων τους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας ,μέσω της κάλυψης εξόδων αναβάθμισης της ψηφιακής/ηλεκτρονικής υποδομής τους.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης για ολόκληρη την χώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.000.000€.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) Να είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

2) Να λειτουργούν νομίμως στη χώρα (να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης).

3) Να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

4) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

5) Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.

6) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μια τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

7) Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α ́137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

8) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρέπεται η υποβολή ΜΟΝΟ μίας αίτησης χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

ΠΟΙΟ ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ

Επιλέξιμοι είναι οι κάτωθι ΚΑΔ:

 • 10 Νομικές δραστηριότητες
 • 10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
 • 10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
 • 10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
 • 10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
 • 10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
 • 10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • 10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ è Εξαιρούνται οι ΚΑΔ :

 • 10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
 • 10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
 • 10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
 • 10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
 • 10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
 • 10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
 • 10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
 • 10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου
 • 10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

ΠΟΙΟ ΤΟ  ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

0 = < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000 € επιχορήγηση 2.000€

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000 € επιχορήγηση 1.500€

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000 € επιχορήγηση 1.000€

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 επιχορήγηση 500€

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 ‘’Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών’’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

*Η/Υ,

* laptops,

* routers,

* web κάμερες,

* μικρόφωνα,

* ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης,

*  scanners/πολυμηχανήματα,

* οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης που εγκρίνει την παρούσα Πρόσκληση Δράσης (δηλ. 1/06/2021). Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (τρεις) 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 16/6/2021 (ώρα 13.00) έως Παρασκευή 30/7/2021 (ώρα 15:00).

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.