Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

  ΕΣΠΑ! Τα 2 νέα προγράμματα που έρχονται το Φλεβάρη!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  Γράφει ο συνεργάτης του taxvoice.gr 

  Βαρνάβας Βαρνάβα.

   Σύμβουλος επιχειρήσεων – Φοροτεχνικός – Εκτελωνιστής.

   

  Στις 06/02/2019 ημέρα Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής οικονομοτεχνικών μελετών για δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που φέρουν τις ονομασίες «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση.

  Το πρώτο με τη σειρά που αναφέρθηκαν στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην διεθνή ή Ευρωπαϊκή αγορά.

  Για να έχει δικαίωμα μία επιχείρηση να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν για αυτήν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

  Α) Να λειτουργούν τουλάχιστον 3 πλήρη έτη.

  Β) Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ορίζονται στην προκήρυξη.

  Γ) Να έχουν τουλάχιστον 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) πλήρους η μερικής απασχόλησης κατά το προηγείται της υποβολής ήτοι το 2017.

  Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα αυτό σε ύψος από 50% έως 65% του προϋπολογισμού της επένδυσης (ανάλογα με το αν θα προσληφθεί νέο προσωπικό στην επιχείρηση) το κόστος για  τα ακόλουθα:

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή προβολή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Τεχνικές μελέτες
  • Μεταφορικά μέσα
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

  Ο προϋπολογισμός όλου του προγράμματος έχει ορισθεί στα 400.000.000 Ευρώ με την περιφερειακή κατανομή να έχει ως ακολούθως:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 172.000.000 €
  • Δυτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 50.000.000 €
  • Αττική: 150.000.000 €
  • Στερεά Ελλάδα: 17.000.000 €
  • Νότιο Αιγαίο: 11.000.000 €

  Το ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να είναι τα 20.000 Ευρώ και το μέγιστο αυτού να μην ξεπερνάει τις 200.000 Ευρώ.

  Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό για υποβολές φακέλων έως και την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού και όχι πάνω από 18 μήνες μετά την δημοσίευση του. Αυτό σημαίνει πως οι φάκελοι θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας που θα κρίνεται από την ημερομηνία υποβολής του ηλεκτρονικού φακέλου.

   

  Το δεύτερο πρόγραμμα που αναφέρθηκε στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

  Στο πρόγραμμα αυτό δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας καθώς έχει ορισθεί ακριβές χρονικό περιθώριο για την υποβολή των φακέλων από τις 06/02/2019 έως και τις 19/04/2019 με τα επενδυτικά σχέδια να έχουν προϋπολογισμό κατ’ελάχιστο 10.000 Ευρώ και το μέγιστο μέχρι 150.000 Ευρώ.

  Για να μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να πληροί σωρευτικά της ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
   • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
   • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
   • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

  Το έργο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός 24 μηνών αρχής γενομένης από την ημερομηνία ένταξης της επιχειρήσης στο πρόγραμμα όπως αυτή θα τεκμηριώνεται με την εγκριτική απόφαση. Όμως το πρώτο 30% της συνολικής επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου 12μήνου από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

  Μέσω του προγράμματος αυτού επιχορηγούνται τα ακόλουθα:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Παρεμβάσεις για:
  1. εξοικονόμηση ενέργειας
  2. αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  3. διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  1. εξοικονόμηση ενέργειας
  2. αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
  • Ψηφιακή προβολή
  • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
  • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

  Η οικονομοτεχνική μελέτη της υποψηφιότητας σας είναι μία άκρως υπεύθυνη εργασία. Μην εμπιστεύεστε την τύχη της επιχείρησης σας στα χέρια επιτήδειων… Νιώστε σίγουροι για την επιλογή του μελετητή σας και συμβουλευτείτε τους επαγγελματίες του είδους για κάθε σας ενέργεια…

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ