ΕΣΠΑ λογιστών. Απαλλαγμένο από την ηλεκτρονική γραφειοκρατία; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

0
1671

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδότησης λογιστών-φοροτεχνικών για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό.  Ηλεκτρονική γραφειοκρατία υποβολής και ελέγχου στα προγράμματα ΕΣΠΑ!

Αναρτήθηκε η προκήρυξη για το πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ των Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών –Φοροτεχνικών και των Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Με αυτό τον τρόπο ικανοποιήθηκε εν μέρει ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, ώστε να μπορέσει να προσαρμοσθεί καλύτερα στις ανάγκες των νέων δεδομένων που επιβάλει στον κλάδο μας η εφαρμογή του Mydata.

Άποψη μας είναι ότι τηρουμένων των αναλογιών, θα έπρεπε το ποσό να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό επιδότησης των δικηγόρων , ενώ θα πρέπει η διοίκηση να μελετήσει την περίπτωση επιδότησης της εκπαίδευσης των λογιστών στην εφαρμογή MYDATA αφού αποτελούν βασικό Πυλώνα στην εφαρμογή του.

Άρα λοιπόν το ΟΕΕ το οποίο αποτελεί τον θεσμικό φορέα του κλάδου όπως αιτήθηκε και πέτυχε την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να αιτηθεί και ένα επιπλέον πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης των λογιστών με ελεύθερη επιλογή από εκείνους και όχι μέσω ΚΕΚ όπως είχε γίνει στο παρελθόν.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά βλέπουμε σε μία προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ ότι για την υποβολή του αιτήματος απαιτούνται πέντε (5) δικαιολογητικά από τα οποία τα τέσσερα θα μπορούσαν αυτοί που ελέγχουν και εγκρίνουν την υποβολή του αιτήματος να τα αναζητήσουν και να τα διασταυρώνουν μόνοι τους από την ΑΑΔΕ (με μία απλή εξουσιοδότηση του υποβάλλοντος),κάτι που είναι απλό και απαλλαγμένο από ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

Φυσικά το αστείο είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα υποβάλλει ο αιτήσας και μάλιστα σε περίπτωση λάθους η αίτηση να ακυρώνεται αυτόματα, ενώ οι συνάδελφοι-αξιολογητές που κάνουν τον έλεγχο, το θεωρούν σοβαρό λάθος, κάτι που δείχνει δυστυχώς την γραφειοκρατία που τους διέπει!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λανθασμένης διαδικασίας είναι ότι κατά το πρόσφατο πρόγραμμα της περιφέρειας, αποκλείσθηκαν επιχειρήσεις με πολύ υψηλή βαθμολογία, γιατί υπήρχαν τυπικά στοιχεία λάθος που μία διασταύρωση του αξιολογητή με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ θα μπορούσε να αποτρέψει αυτή την αδικία.

Απλά από την πλευρά μας θέλουμε να το τονίσουμε το εξής: Ήδη βρισκόμαστε στην εποχή του ψηφιακού εκσυγχρονισμού κάτι που συναντάμε καθημερινά πλέον στην ζωή μας αλλά και στο επάγγελμα μας με την εφαρμογή του my data.

Επομένως δεν είναι δυνατόν να χάνονται εργατοώρες και να δημιουργούνται κόστη στις επιχειρήσεις και επιπλέον εργασίες στον κλάδο μας για κάτι που θα έπρεπε το τμήμα ΕΣΠΑ να λαμβάνει αυτόματα και που όπως γνωρίζουμε θα γίνει στο μέλλον.

Μήπως θα ήταν απλούστερο μέχρι να υλοποιηθεί η αυτόματη εφαρμογή, αντί να ισχύει αυτή η ηλεκτρονική, τυπολατρική-γραφειοκρατία οι άνθρωποι που κάνουν την αξιολόγηση, να λαμβάνουν τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ ώστε και να αξιολογούνται σωστά τα αιτήματα και να απλοποιηθεί πολύ η υποβολή και η πρόκριση του κάθε αιτήματος;

Ένας ακόμη λόγος που επιβάλει την συγκεκριμένη αλλαγή είναι ότι τα χρήματα που θα διοχετευθούν στις επιχειρήσεις με το πακέτο του πλαισίου στήριξης μέσα από το ταμείο ανάκαμψης θα περάσουν μέσα από το ΕΣΠΑ .

Αν λοιπόν συνεχισθεί ο συγκεκριμένος τρόπος υποβολής αιτημάτων αλλά και αξιολόγησης θα δημιουργηθούν παρά πολλά προβλήματα, ενώ παράλληλα θα είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικός στους ξένους επενδυτές.

Χρειάζεται άμεσος εκσυγχρονισμός στο θέμα και φυσικά εκπαίδευση σε όσους ασχολούνται με την αξιολόγηση των αιτημάτων και πιστεύουμε ότι και εδώ χρειάζεται μία παρέμβαση του ΟΕΕ αφού αποτελεί θεσμικό φορέα και των λογιστών αλλά και των οικονομολόγων.

Όμως αρκετά είπαμε για την ηλεκτρονική γραφειοκρατία στο ΕΣΠΑ, ας δούμε όμως αναλυτικά τα βασικά σημεία, τις προϋποθέσεις ένταξης και το τι έγγραφα χρειάζονται για την υποβολή και έγκριση του στην συνέχεια.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η υποβολή:

Έναρξη υποβολών: 9/3/2022 και ώρα 12:00

Λήξη υποβολών: 18/4/2021 και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα:

1. Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και

2. Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

• να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022

• να έχουν μέχρι τίς 28/02/2022 ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας: 69.20: Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού

• να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση,

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης,

Τι ποσά μπορούν να λάβουν:

Σε κάθε ΑΦΜ αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
0-20.000€ Έως 2.000€

20.000€ ΚΑΙ άνω Έως 1.500€

Όσοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022 θα πάρουν ποσό 1.500€.

Δε γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης δηλαδή 3/3/2022

Ποιες δαπάνες επιλέγονται:

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (Desktop PC και περιφερειακά, laptop, Server, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής).

• Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software Το κόστος απόκτησης κάθε στοιχείου εξοπλισμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ.

Διευκρίνιση: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ.

Τι δικαιολογητικά υποβάλουμε:

Α. Με την Υποβολή της Αίτησης:

1. Πρόσφατη Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)

2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση & Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis

4. Έντυπο Ε3 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης.

5. Υπεύθυνη Δήλωση που δίνεται από το φορέα υλοποίησης.

Β. Με υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης:

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).

2. Παραστατικά Τιμολόγησης αγοράς εξοπλισμού

3. Παραστατικά Πληρωμής / Εξόφλησης Δαπανών

4. Λογιστικά Άρθρα εγγραφής των Παραστατικών Τιμολόγησης και των Παραστατικών Πληρωμής (για Γ’ Κατηγορίας)

5. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του μήνα καταχώρησης των Παραστατικών Τιμολόγησης (για Β’ Κατηγορίας)

6. Αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) (για Γ’ Κατηγορίας)

7. Μητρώο παγίων με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης ή του ωφελούμενου

8. Βεβαίωση προμηθευτή περί καινούριου, αμεταχείριστου, μη παρακράτησης κυριότητας με σαφή αναφορά στον σειριακό αριθμό του εξοπλισμού

9. Άδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης

10. Φωτογραφικό υλικό του αιτούμενου εξοπλισμού και του σειριακού αριθμού αυτού εγκατεστημένου στην επιχείρηση.

11. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

12. Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020.

13. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr), στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και Σελίδα 55 από 62 δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ