Άνοιξε η πλατφόρμα για το ΕΣΠΑ Εστίασης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!( Άρθρο και συνοπτικός πίνακας).

0
413

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:

Ήδη άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιδότησης επανεκκίνησης της  Εστίασης.

Το πρόγραμμα αυτό όπως έχουμε πει ξανά  έχει  σαν στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν στην επανεκκίνηση τους.

Ο προϋπολογισμός του είναι 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης και φορά την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. . Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε ήδη, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι το τέλος του έτους. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr .

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και επισυνάπτουμε και ένα συγκεντρωτικό Πίνακα που σίγουρα θα βοηθήσει πολύ.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΔ ΠΟΥ  ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

Όλες οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31/12/2020 και διαθέτουν έναν τουλάχιστον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας από τους ακόλουθους

 • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10).
 •  56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης (και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20).
 • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών (και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.
 • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

 • Η Μείωση του ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 να είναι μεγαλύτερη η ίση με 30%.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν χωρίς κάποιο κριτήριο στην δράση.
 • Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 • Οι Επιχειρήσεις εστίασης θα πρέπει να είναι ενταγμένες σε καθεστώς ΦΠΑ και να υποβάλλουν ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ .

Τέλος δεν παίζει ρόλο το επίπεδο διατήρησης απασχόλησης προσωπικού όπως στην επιστρεπτέα προκαταβολή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Γ)Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

 

 

Πρόγραμμα_Εστίασης ΠΙΝΑΚΑΣ_

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων