Είναι υποχρεωτική η καταχώριση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των επαγγελματιών(800 ευρώ) στα απλογραφικά βιβλία;

0
1055

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOIVE.GR

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ποια πρέπει να είναι η λογιστική αντιμετώπιση της αποζημίωσης € 800,00 σε επιχειρήσεις και πως θα αντιμετωπιστεί φορολογικά κατά την σύνταξη της δήλωσης για την χρήση 2020 ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  • Η αποζημίωση ειδικού σκοπού δεν χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους έναντι κάποιας παρελθούσας ή αναμενόμενης ανταπόδοσης (π.χ. αγορά επενδυτικών αγαθών, πραγματοποίηση παραγωγικών δαπανών κ.λπ.), αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ταμειακή ενίσχυση και την οικονομική τους στήριξη, προκειμένου, κατ’ ελάχιστον να βοηθηθούν, αναφορικά με ένα έκτακτο επιδημικό γεγονός. Επισημαίνεται δε ότι, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του ποσού των 800 ευρώ, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α., δεν αφορούν το πλαίσιο της λειτουργικής τους δραστηριότητας, αλλά σχετίζονται ευθέως με εκπληρωθείσες φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και με την εν γένει, μέχρι την χρονική στιγμή της κρίσης, συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία.

 

  • Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνομιακού χαρακτήρα».

 

  • Παρόλο που η φορολογική διάσταση των παραπάνω θεμάτων προκύπτει με σαφήνεια από την σχετική διάταξη του νόμου, για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την φορολογική αντιμετώπιση, αλλά και την καταχώριση του ποσού της αποζημίωσης στα φορολογικά έντυπα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείου Οικονομικών.

 

  • Η εξεταζόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της κρατικής επιχορήγησης / επιδότησης, αλλά αντιθέτως, αποτελεί ένα ιδιότυπο έκτακτο έσοδο, το οποίο θα επηρεάσει θετικά τα λογιστικά αποτελέσματα της οντότητας (λογιστική βάση).

 

  • Κατά την γνώμη μας, εφόσον η οικονομική οντότητα τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση του ποσού στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση αρχείου, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία κ.λπ.).

 

Πηγή:

  • ΣΛΟΤ 1137 ΕΞ / 16.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων