Δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

0
1035

Δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ξεκίνησαν πλέον οι δύο πολυαναμενόμενες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα οι δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 190.000.000 ευρώ, αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 160.000.000 ευρώ, αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και στις δύο δράσεις ξεκίνησε την Δευτέρα 18/12/2023 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29/02/2023.

Στους δικαιούχους των δράσεων περιλαμβάνονται οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της κάθε πρόσκλησης. Στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις περιλαμβάνονται αυτές που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο ή επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι αυτές θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση, και στις δύο δράσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι να υποβληθεί μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην κάθε δράση, ενώ δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης περιλαμβάνουν: Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο της επένδυσης. Μηχανήματα και λειτουργικό εξοπλισμό. Λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, αμιγώς ηλεκτρικά Ψηφιακό εξοπλισμό, ΤΠΕ και λογισμικό. Ενίσχυση για της δαπάνες εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας της ΜΜΕ. Ενισχύσεις για δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας. Τεχνικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Τέλος, Έμμεσες δαπάνες, έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού́ σχεδίου. Οι σχετικές ποσοστώσεις και τα μέγιστα ανώτατα όρια των δαπανών αυτών ορίζονται αναλυτικά στην κάθε πρόσκληση, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης των δράσεων. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού́ και οικονομικού́ αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων θα είναι αυστηρά́ 24 μήνες από την οριστική απόφαση ένταξής τους στην κάθε δράση.

Όσο αφορά τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ο  επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού́ σχεδίου κυμαίνεται από́ 30.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό́ 45% επί των εγκεκριμένων δαπανών, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά́ 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί́ σε ορισμένες περιοχές και επιπλέον κατά́ 5% με την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας απασχόλησης ίσης τουλάχιστον με 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Όσο αφορά τη δράση  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» ο  επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού́ σχεδίου κυμαίνεται από́ 80.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό́ 45% επί των εγκεκριμένων δαπανών, ενώ το ποσοστό́ ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά́ 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί́ σε ορισμένες περιοχές και επιπλέον κατά́ 5% με την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας απασχόλησης ίσης τουλάχιστον με 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Αν εντάσσονται στα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα θα πρέπει να είναι είτε «Ξενοδοχεία» τεσσάρων (4) αστέρων και άνω με δυναμικότητα τουλάχιστον δώδεκα (12) κλινών, είτε «Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979», είτε «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις» (camping). Αν εντάσσονται στα Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα θα πρέπει να είναι είτε «Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες» με τουλάχιστον τρεις (3) κατοικίες οι οποίες ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ, είτε «Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα» τεσσάρων (4) κλειδιών και άνω με δυναμικότητα τουλάχιστον δώδεκα (12) κλινών.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και των δύο δράσεων θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, ύστερα από τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με βάση δύο ομάδες αυστηρών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων.

Η Α’ ομάδα κριτηρίων, με βαρύτητα 65%, εξετάζει: 1) Την επαγγελματική εμπειρία των μετόχων/εταίρων της επιχείρησης, σχετική με τη δραστηριότητα της επένδυσης και γενική. 2) Τις σπουδές των μετόχων/εταίρων της επιχείρησης και ειδικότερα την ύπαρξη μεταδευτεροβάθμιου/τριτοβάθμιου τίτλου σπουδών σχετικού με τη δραστηριότητα της επένδυσης. 3) Την εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία μπορεί να γίνει είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εγκεκριμένο δανεισμό είτε με βεβαίωση πρόθεσης δανεισμού από τραπεζικό ίδρυμα. 4) Τη συνέπεια του επενδυτικού σχεδίου με την «Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027» όπου εξετάζεται εάν η πρόταση του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις ή δαπάνες για την υιοθέτηση καινοτομιών και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού στο επίπεδο της επιχείρησης, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Η Β’ ομάδα κριτηρίων, με βαρύτητα 35%, εξετάζει: 1) Την περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, αξιολογώντας την αρτιότητα, την πληρότητα, την σαφήνεια και την επαρκή τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου. 2) Τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, όπου αξιολογούνται οι δαπάνες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο σε σχέση με τις προβλέψεις των οικονομικών της επιχείρησης (έσοδα-έξοδα) για πέντε έτη από την ολοκλήρωσή του. 3) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου αξιολογείται το εφικτό του χρονοδιαγράμματος λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητας και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού σχεδίου. 4) Την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου, όπου εξετάζεται η ετοιμότητα υλοποίησης της επένδυσης σχετικά με τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες και το στάδιο έγκρισης που αυτές βρίσκονται (εγκεκριμένη οικοδομική άδεια, βεβαίωση όρων δόμησης, προέγκριση οικοδομικής άδειας, σχετικές αιτήσεις).

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου, και στις δύο δράσεις, ορίζεται ο βαθμός 70.

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της κάθε δράσης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις αυτές βρίσκονται στη σελίδα της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στη διεύθυνση https://21-27.antagonistikotita.gr/. Το email επικοινωνίας είναι το [email protected] και η γραμμή helpdesk για τηλεφωνική ενημέρωση είναι στο 801 11 36 300.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΑΕΛΟ

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ