Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Μια συνοπτική προσέγγιση!

0
590

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

 

Την επόμενη  εβδομάδα αναμένεται  να ανοίξει η πλατφόρμα, για την επιδότηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία και έχουν υποστεί σημαντική ζημιά από αυτήν.

Το πρόγραμμα επιδότησης των δαπανών  ,είναι  συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. Ευρώ και  η  αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα «my business support» από εταιρείες και επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό και υπέστησαν ζημιές το 2020 λόγω μεγάλης μείωσης εσόδων (άνω του 30%) κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Με την υποβολή του αιτήματος οι επιχειρήσεις  θα  εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «επιδότησης παγίων δαπανών». Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17/06 ,ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να έχουν υποβάλει τις φετινές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν  οι πάγιες δαπάνες της περσινής χρονιάς στο έντυπο Ε3.

Επίσης προαπαιτούμενο είναι για τις οντότητες να απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Με αυτό τον τρόπο  το υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώσει τα  δύο βασικά δεδομένα που είναι : Α) ο αριθμός των  επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, Β) ποιο είναι το  ύψος του συνολικού ποσού  των παγίων δαπανών.

Στη συνέχεια θα εκδώσει την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το τελικό ποσοστό επιδότησης επί των παγίων δαπανών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμίσουμε  ότι θα επιδοτηθεί το ύψος των παγίων δαπανών που δεν έχει ήδη καλυφθεί από άλλα μέτρα στήριξης, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, το πρόγραμμα Γέφυρα ,η επιδότηση τόκων κλπ.  τα οποία  θα αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση υποβολής.

Η  επιδότηση παγίων δαπανών έχει πολύ μεγάλη διαφορά  σε σχέση με τα προηγούμενα μέτρα στήριξης και οφείλεται στο γεγονός ότι  οι ενισχύσεις δεν θα καταβάλλονται σε μετρητά , αλλά με συμψηφισμό  φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό του δικαιούχου.

Βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί με την απόφαση αναλυτικά ποιους φόρους θα αφορά, διότι αν πχ αφορά και το ΦΠΑ είναι ένα άτυπο κεφάλαιο  κίνησης ,ή αν αφορά επιστρεπτέα προκαταβολή μαζί με την παροχή έκπτωσης 15% στην εξόφληση της με εφάπαξ δόση θα επιδοτηθεί η επιχείρηση όλη την επιστρεπτέα προκαταβολή, αν όμως συμψηφιστεί φόρος εισοδήματος, τότε πιθανόν να μην βοηθήσει ιδιαίτερα γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις με ζημιές .

Βέβαια το μέτρο για το κομμάτι επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό και παράγει άτυπο κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει στο ποσό της ενίσχυσης που θα λάβει την κατανομή και επομένως να αποφασίσει ποιο ποσό θα λάβει για τον συμψηφισμό των φόρων και ποιο ποσό για τον συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Για να επιλέγει μία επιχείρηση θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια συνολικά:

– Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.

– Να απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

– Να έχει υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.

– Nα παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30%  σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της η σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

– Να παρουσιάζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

-Για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, θα δίνεται προτεραιότητα στην ζημιά, και όχι στην πτώση τζίρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν Θα εντάσσονται στο Πρόγραμμα επιδότησης δαπανών οι επιχειρήσεις  που ήταν προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις!

Οι πάγιες δαπάνες:

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

– παροχές σε εργαζόμενους,

– ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,

– ενέργεια,

– ύδρευση,

– τηλεπικοινωνίες,

– ενοίκια,

– λοιπά λειτουργικά έξοδα, και

– χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Το ποσοστό ενίσχυσης:

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης:

  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2021 για να ισχύσει η εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης πάγιων δαπανών.

Η ΓΔΟΥ 504/2021, αναφέρει και τους ΚΑΔ που είναι δικαιούχοι, καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες!

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία της απόφασης για την υποβολή του αιτήματος είναι ασφυκτική και με βάση τον φόρτο εργασίας όλων των συναδέλφων καθιστά δύσκολη αν όχι αδύνατη την υποβολή φορολογικής δήλωσης με ημερομηνία πριν τις 17/06 ! Είναι κρίμα γιατί ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει την αγορά ενδεχομένως να έχει πρόβλημα στην εφαρμογή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.