Δάνεια με εγγύηση δημοσίου για πολύ μικρές επιχειρήσεις, του Λάμπρου Μπέλεση!

0
414

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

 

Ήδη τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης με εγγύηση του Δημοσίου από το ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων covid-19.

Το πρόγραμμα αυτό  έχει σαν στόχο να στηρίξει τις πολύ μικρές πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόβλημα λόγω πτώσης  του τζίρου τους. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ύψος του δανείου ορίζεται στις 50.000 ευρώ. 

Επειδή το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο  εντάχθηκε στο Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία, τα δάνεια  θα πρέπει να χορηγηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021

Οι όροι χορήγησης :

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ εξαιρούνται:

 • οι  εξωγχώριες εταιρείες
 • οι εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες,
 • οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:  

 1. Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).
 2. Κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.
 3. Κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
 4. Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 5. Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
 6. Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 7. Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 8. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον α’ και β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

ΤΙ ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν  μετά από έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης λαμβάνουν  κρατική εγγύηση ύψους 80%, επί του ποσού του δανείου που θα εγκριθεί,  σε δάνειο κεφαλαίου κίνησης που έχει τα παρακάτω όρια :

 • 50.000 ευρώ ή
 • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Το ποσό  προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες.

Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο.(ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ) .

Η διάρκεια των δανείων είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Μετά την επιλογή των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα αιτήματα των επιχειρήσεων, για τον γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας CoViD-19, πρέπει να υποβληθούν πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια -μετά την οριστικοποίηση της υποβολής- οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.

Η άποψη μας για το θέμα είναι ότι δυστυχώς για μία ακόμη φορά ο δανεισμός θα γίνει με τραπεζικά κριτήρια και επομένως είναι σίγουρο ότι πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν εκτός δανεισμού,  όπως και στα δύο προηγούμενα προγράμματα χρηματοδότησης που έτρεξαν , όπου οι τράπεζες αν και είχαν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είχαν παράλογες απαιτήσεις από τούς δανειζόμενους (Προσωπικές εγγυήσεις , Προσημείωση ακινήτων, cash collateral ), ενώ φυσικά ισχύουν και οι προϋποθέσεις των Τραπεζικών , Ασφαλιστικών και Φορολογικών ενημεροτήτων κατά την εκταμίευση που ναι μεν είναι κάτι σωστό για την περίοδο της κανονικότητας , όμως σε περιόδους παρόμοιες με αυτήν που διανύουμε η προσωπική μας άποψη είναι ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξουν μικρές πληττόμενες από την κρίση  επιχειρήσεις που θα πληρούν τα τρία αυτά κριτήρια και θα χρειάζονται δανεισμό.

 

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ :

Κλείνοντας , θέλουμε να θυμίσουμε ότι περιμένουμε την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου το οποίο ψηφίσθηκε από την Βουλή το περασμένο καλοκαίρι και το οποίο βοηθά στην  μικροχρηματοδοτήση από Ιδιωτικά μικρά χρηματοδοτικά Ιδρύματα,  χωρίς εγγυήσεις , γιατί κατά την προσωπική μας άποψη είναι το μόνο που θα μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά τις πληττόμενες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μικρά κεφάλαια κίνησης και να μπορέσουν να επανεκκινήσουν και να προσαρμοσθούν στην προ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ χωρίς να κινδυνεύσουν να κλείσουν.

Φυσικά μιλάμε  για τις μικροχρηματοδοτήσεις, που είναι ένας θεσμός  που  ισχύει και εφαρμόζεται  και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες και ουσιαστικά είναι πιστώσεις , χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, και  ελπίζουμε ότι η  εφαρμογή του στην χώρα μας θα ξεκινήσει σύντομα.  

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ:

ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:  

– οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
– τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
– τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
– τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και
– τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ : 

Θα μπορούν να συσταθούν  Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, που θα  χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την αδειοδότηση τους έχει η Τράπεζα της Ελλάδος.  

Τα ιδρύματα αυτά θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού. Παράλληλα θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων.  

Επίσης το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την  υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση, καθώς επίσης προσδιορίζει και τις τυποποιημένες πληροφορίες για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση των ιδρυμάτων αυτών. 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων