Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ & ΦΟΡΕΙΣ!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδηhttps://taxiskep.gr
  Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

   

  Σκοτάδη Δ.Ι. Μαρία

  Οικονομολόγος – Λογίστρια – Φοροτεχνικός Τάξης Α΄ – ΟΕΕ

  Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Α.Π.100655

  Νόμιμη Εκπρόσωπος του Taxis ΚΕΠ

    Τηλ. 6944017777 

  Taxiskep.gr , [email protected]

   

   

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ & ΦΟΡΕΙΣ  

   

  1.Ξενοδοχειακο Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)

  Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου με την πλήρη εποπτεία από το Υπουργείο Τουρισμού,

  Χωρίζεται σε τρία τμήματα :

  •  Επιμελητήριο
  • Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων
  • Ξενοδοχειακό Πρατήριο (έχει τεθεί σε αδράνεια)

  Μέλη:

  •    Μέλη του Ξ.Ε.Ε. είναι όλα τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στην Ελλάδα έχοντας νόμιμη άδεια .

  Σκοπός:

  • Η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας
  • Η συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και εργασιακά
  • Η εκπόνηση μελετών
  • Η παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας
  • Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων
  • Εμπεριστατωμένη πληροφόρηση  του καταναλωτή των στοιχείων και των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων και των camping
  • Η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
  • Η διοργάνωση συνεδρίων ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος
  • Η συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου με τους άλλους τομείς της Ελληνικής οικονομίας

   

  Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο δραστηριότητας του ΞΕΕ είναι οι ακόλουθες:

   

  Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφόρησης:

  Εκτός από τις εσωτερικές μηχανογραφημένες υπηρεσίες του, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο προσφέρει μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

  Η σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρεται στο ευρύ κοινό είναι η δυνατότητα αναζήτησης και παρουσίασης στοιχείων ξενοδοχείων, μέσα από τον Ξενοδοχειακό – Τουριστικό Οδηγό. Ο Οδηγός καλύπτει τα ξενοδοχεία και Camping όλων των κατηγοριών και τάξεων της Ελλάδας.

  Μέσα από τη διαδικτυακή του πύλη www.grhotels.gr, το Επιμελητήριο παρέχει σημαντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, τόσο των μελών του, όσο και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  Για τα μέλη του, το Επιμελητήριο μέσα από τη διαδικτυακή του πύλη, προσφέρει μια σειρά ειδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

   Το Ξ.Ε.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων , σε κατηγορία   αστέρων ο όποιος τηρεί επίσης και μητρώο διακριτικών τίτλων.

  **Τέλος, τόσο για τα μέλη του, όσο και για ξενοδοχοϋπαλλήλους, το ΞΕΕ λειτουργεί στη διαδικτυακή του υπηρεσία διαμεσολάβησης στην εύρεση και προσφορά εργασίας.

   

  1. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) αποτελεί επίσης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού.

  Το 2005 συνιστώνται στον ΕΟΤ οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

  Το 2006 άρχεται η σύσταση της Διεύθυνσης Επιθεώρησης.

  Από το 2014 μεταφέρονται από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), ενώ το ίδιο έτος καταργούνται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ΕΟΤ καθώς και οι Διευθύνσεις Μελετών & Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου & Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών· οι μεταφερόμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

   

  Το 2014 στο Υπουργείο μεταφέρεται και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), η οποία είχε συσταθεί στον ΕΟΤ το 2011.

   

  Ο ΕΟΤ έχει κύρια αποστολή:

  την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, ακολουθώντας δράσεις τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

   

  Χορήγηση Αιγίδας ΕΟΤ:

  Σχετικά με  την παραχώρηση αιγίδας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού  οι φορείς  που υποβάλλουν σχετικό αίτημα  αιγίδας  πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

  -Το έντυπο πρέπει να απευθύνεται στον ΕΟΤ, είτε στον Πρόεδρο ΕΟΤ είτε στην αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων.
  -κριτήριο για την παραχώρηση αιγίδας ΕΟΤ αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, καθώς και η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό και στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.
  -εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.
  -Ο αιτών φορέας θα πρέπει  αποδεδειγμένα να διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία, εμπειρία και

  -κάθε φορέας δύναται να υποβάλει συνολικά έως δύο (2) αιτήματα ετησίως για δράσεις που διοργανώνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει με άλλους φορείς.

   

  Γενικές Υποχρεώσεις Φορέα:

   

  1.Το αίτημα του φορέα θα πρέπει να κατατίθεται, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δράσης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα  (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί) καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος προς τρίτους.

  2.Ο αιτών φορέας θα πρέπει να γνωστοποιεί στον Οργανισμό συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας με όλα τα στοιχεία του (όνομα, τηλέφωνο, fax, e-mail) για κάθε απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

  3.Το λογότυπο του ΕΟΤ καθώς και η φράση «Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» θα πρέπει να προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης, σε όλη την έντυπη επικοινωνία (προγράμματα, προσκλήσεις, φυλλάδια, Δελτία Τύπου, αφίσες, κλπ.) καθώς και σε κάθε είδους διαφήμιση που προορίζεται για οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδες, blogs, social media, κλπ.).

  4.Για την διαπίστωση των ανωτέρω, ο φορέας οφείλει να αποστείλει στο αρμόδιο Τμήμα χειρισμού του αιτήματός του, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δείγματα τρόπου προβολής της δράσης πριν την παραγωγή του υλικού της, με σκοπό την έγκρισή τους.

   

  Γενικοί όροι παραχώρησης ή απόρριψης αιγίδας

   

  • Η απόφαση περί παραχώρησης αιγίδας υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ, κατόπιν εξέτασης, αξιολόγησης και εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων.
  • Η απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος δεν προσβάλλεται.
  • Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι παραχώρησής της ή διαπιστώνονται εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση με το αρχικό αίτημα
  • Παρέχεται στον ΕΟΤ η δυνατότητα να θέτει ρήτρα ή ρήτρες στην παραχώρηση αιγίδας κατά περίπτωση, όταν κρίνεται σκόπιμο, π.χ. περί μη ύπαρξης ευθύνης του ΕΟΤ για αποζημίωση, βλάβη (π.χ. κακόβουλα σχόλια), κλπ.

   

  Στον Ξενοδοχειακό τομέα ευθύνεται για:

   

  1.Την διαδικασία έγκρισης καταλληλόλητας κτιρίων και αδειών λειτουργιάς ξενοδοχείων.

  2.Ανακοινώνει κανονισμούς για τις προϋποθέσεις και γενικά για τους όρους λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

  3.Τηρεί μητρώο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην χώρα .

  4.Εποπτεύει και ελέγχει τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών

  5.Εποπτεύει τα τουριστικά κέντρα εστίασης ,αναψυχής και ψυχαγωγίας για την καλή λειτουργία τους.

  Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων με αύξοντα αριθμό ,τον όποιο αναγράφει σε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που χορήγει σε κάθε τουριστική επιχείρηση χωριστά.

   

  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΣΛ:

  1.Παραβολα υπέρ Ε.Ο.Τ.

  2.Βεβαίωση περί μη οφειλής Ε.Ο.Τ.

  3.Βεβαίωση περί μη οφειλής Ξ.Ε.Ε.

  4.Φορολογική ενημερότητα

  5.Πιστοποιητικο πυρασφαλείας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

   

   

  1. Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)

   

  Αποτελεί τον συνδικαλιστικό βραχίονα των Ελλήνων Ξενοδόχων και εκπροσωπεί περισσότερες από 60 Ενώσεις Ξενοδόχων.

   

  Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

   

  Η μελέτη, η διαφύλαξη, η διεκδίκηση και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

   

  Ειδικότερα, η αποστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

   

  – Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των ξενοδοχείων .

  – Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και την ενημέρωση των μελών.

  – Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών

  – Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών

  – Τη συνεργασία των μελών για την προαγωγή του ξενοδοχειακού επαγγέλματος σε επίπεδο αντάξιο της υψηλής αποστολής του και των παραδόσεων της Ελληνικής φιλοξενίας.

  – Τη διαπραγμάτευση και σύναψη με αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων κάθε είδους Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

   

  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

  Βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

  Ο ΣΕΤΕ στηρίζει και προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΤΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ ΄επέκταση της εθνικής οικονομίας.

  Επίσης, παρεμβαίνει για την άρση τυχόν εμποδίων ή αντικινήτρων για τη δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, παροτρύνει την Πολιτεία ώστε να λάβει μέτρα διευκόλυνσης της υλοποίησης επενδύσεων, ενώ θέτει τις προϋποθέσεις για να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά ο ελληνικός τουρισμός.

  Αποστολή του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

  Ο Σύνδεσμος έχει ενεργοποιήσει πλήρως τους δύο σύγχρονους επιχειρησιακούς του βραχίονες, τη Marketing Greece για την προώθηση των μικρών επιχειρήσεων και του συνόλου των προορισμών, και το ΙΝΣΕΤΕ για την παραγωγή και ανάλυση στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία προτύπων ποιότητας και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

   

  1. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)

  Μη κερδοσκοπικό σωματείο με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.

  Ειδικότερα στοχεύει στην:

  • Εκπόνηση επιστημονικών μελετών που αφορούν στα προβλήματα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, αλλά και της οικονομίας γενικότερα, και διατύπωση προτάσεων και λύσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη τόσο του τουριστικού τομέα, όσο και της ελληνικής οικονομίας.
  • Παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών οικονομικών εξελίξεων και εξέταση των πιθανών επιπτώσεων που έχουν στον τουριστικό τομέα.
  • Εκπόνηση μελετών για τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας (θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά προβλήματα κ.τ.λ.).
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας για τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στον τουριστικό τομέα.
  • Διοργάνωση διεθνών τουριστικών συνεδρίων.
  • Αρωγή του έργου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

   

  Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

  Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ