Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Έχω επαγγελματικό σκάφος και θέλω να ιδρύσω εταιρία. ΝΕΠΑ ή κάποια άλλη μορφή;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

   

  Έχω επαγγελματικό σκάφος και θέλω να ιδρύσω εταιρία. ΝΕΠΑ ή κάποια άλλη μορφή;

  Ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα ,με δεδομένο ότι  είμαστε μία χώρα που ένα μεγάλο  μέρος των εσόδων μας προέρχεται από τον τουρισμό και άλλο ένα από την ναυτιλία είναι η εκμετάλλευση των τουριστικών σκαφών και ποιο είναι το νομοθετικό –διαδικαστικό – φοροτεχνικό πλαίσιο για την λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης .

  Αν και φυσικά μία τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει με όλες τις μορφές (Ατομική-ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ) υπάρχει μία ειδική κατηγορία νομικής μορφής με σημαντικά πλεονεκτήματα η οποία βασίζεται στον νόμο 2182/2003, την οποία στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και που κατά την άποψη μας είναι η ιδανική για να επιλέξει μία επιχείρηση που είτε θέλει να  αγοράσει είτε να εκμεταλλευθεί τουριστικό σκάφος. 

  Η εταιρεία αυτή λέγεται Ναυτιλιακή  Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α)και  έχει ένα ειδικό νομικό και φορολογικό καθεστώς  !

   

                        Νομοθετικό πλαίσιο:


   

  Διαδικασία σύστασης, φορολογικό καθεστώς:

   

  Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής θεσπίστηκαν με το ν. 3182/2003.

  Η  Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι εμπορική εταιρεία και έχει σαν αποκλειστικό της σκοπό την απόκτηση κτήση ,την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία, ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ τα οποία χαρακτηρίζονται επαγγελματικά.(Νόμος 4256/2014-ΦΕΚ92/Α/14-4-2014) .

  Κατάρτιση καταστατικού:

  Το καταστατικό της ΝΕΠΑ καταρτίζεται από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρείται  στο Μητρώο Ναυτιλιακών  Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.(e-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ -Νόμος 4256/2014 και άρθρο 51 ν4569/2018 & Ε. 2094/2019)

  Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα μόλις καταχωρηθεί το καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

  Τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό: 

  α) Την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας.

  Η επωνυμία της Ν. Ε. Π .Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ν.Ε.Π.Α., καθώς και διακριτικό τίτλο. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

  Έδρα της εταιρείας ορίζεται δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.

  Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.

  β) Το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές.

  Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ.

  Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α, καταβάλλεται από τους ιδρυτές, σε μετρητά στο ταμείο η σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.

  Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του 1 ευρώ.

  γ) Το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητές τους.

  Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Στο αρχικό  καταστατικό πρέπει να ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

  δ) Τα δικαιώματα των μετόχων.

  ε) Τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

  ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΠΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΙΟΛΟΥΧΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!

   

  Διαδικαστικά:


  Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ν.Ε.Π.Α. 

  Το μητρώο αποτελείται από:

  1.Το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων  αναψυχής.

  Περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας.

  Οι εταιρείες που καταχωρούνται αριθμούνται. Ο αριθμός αυτός που λαμβάνουν είναι ένας μοναδικός αριθμός, που είναι ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής.

  Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρηθεί , καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρημένη εταιρεία.

  2.Το φάκελο κάθε εταιρείας.

  Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της.

  3.Τη μερίδα κάθε εταιρείας.

  Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των εγγράφων μεταβολής. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται.

  Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.

  4.Το ευρετήριο των εταιρειών.

   

  Καταχώρηση στο e-μητρώο πλοίων για όλες τις εταιρείες:


  Στο μητρώο καταχωρούνται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Ελληνική Σημαία , τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα επαγγελματικά και τουριστικά ημερόπλοια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 4256/2014.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

  α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας
  β) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας
  γ) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, εφεξής «ξένης σημαίας»

  Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ξένη σημαία δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο e-Μητρώο του ν. 4256/14, ωστόσο παραμένουν υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4211/2013.

  Για τους σκοπούς διευκόλυνσης των συναλλασσόμενων οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταρτίσει Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων» το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΑΑΔΕ.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων του πλοίου και του συνόλου των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών χορηγείται από το σύστημα ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης του πλοίου. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε πλοίο και το ακολουθεί σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται πχ. ιδιωτικό, επαγγελματικό, τουριστικό.

  Φορολογικό καθεστώς Ν.Ε.Π.Α.


  Φορολογικές απαλλαγές:

   

  Στις Ν.Ε.Π.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου:

  • Η διανομή κερδών , με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
  • Η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις.
  • Οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή.
  • Οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία.
  • η κεφαλαιοποίηση των κερδών.

  Τήρηση βιβλίων:

  • Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν  διπλογραφικά βιβλία  και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ.
  •  Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν απλογραφικά βιβλία.

  Σημαντική παρατήρηση ως προς το ΦΠΑ:

  Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισαγωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Νόμος 4256/2014-ΦΕΚ92/Α/14-4-2014) ,ΠΟΛ 1177/2018.

   

   

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ