ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποια πρόστιμα ΜΥΦ ακυρώνονται!

0
511

 

 

 

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Όπως είχαμε αναφέρει ξανά ήμασταν σε αναμονή της απόφασης εφαρμογής της διαγραφής των προστίμων των ΜΥΦ για το 2014 που τόσο άδικα είχαν επιβληθεί και είχαν ταλαιπωρήσει αρκετά τον κλάδο μας.

Ήδη λοιπόν σύμφωνα  με απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ στις 2 Φεβρουαρίου ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ακυρώνονται όλα τα πρόστιμα  που επιβλήθηκαν για το ημερολογιακό έτος 2014 για το χρονικό διάστημα από 21-1-2016 έως 25-1-2016.

Στην απόφαση δίνονται οδηγίες προς τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ για την εφαρμογή της απόφασης ανά περίπτωση:

Α) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ , ακυρώνει την  πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα  πρόστιμα έχουν επιβληθεί μετά από έκδοση εντολής ελέγχου , εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΟΧΙ από τον φορολογούμενο ενδικοφανής  προσφυγή  στα Διοικητικά Δικαστήρια  ΚΑΙ Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ .

Στέλνει δε  σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Αν έχουν καταβληθεί ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.

Β) Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται.

Γ) Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3642682
210-3638389
E-Mail: [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 2021

E. 2028

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.»

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου Ε.2010/15.01.2021, με την οποία κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 78 του κεφαλαίου Α’ «Φορολογικές Ρυθμίσεις» του μέρους Β’ του ν.4764/2020 (Α’ 256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το παραπάνω θέμα, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

  1. Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τηςπαρ. 56 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
  2. Κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, o Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.
  3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται.
  4. Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια προς εφαρμογή των διατάξεων τουάρθρου 142§1 του ν. 2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.