ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. Σχετικές διατάξεις!

0
1532

Μια σημαντική απόφαση που αφορά πολλούς συναδέρφους και επηρεάζει και τη σύνθεση της πελατειακής τους βάσης δημοσιεύτηκε στα τέλη του 2018, η οποία και παρατίθεται αυτούσια:

133792/2018 Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998

(Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Αριθμ. 133792/11-12-2018
(ΦΕΚ Β 5684/17.12.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παράγραφος 2 υποπαράγραφος στ. περίπτωση vii) του ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή  Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154), όπως ισχύει,
β) του άρθρου πρώτου παράγραφος Η υποπαράγραφος Η.2 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (Α΄228), όπως ισχύει,
δ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό-διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
η) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
θ) του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
1. Το αριθμ. 132409-10/12/2018 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού με θέμα «Παράταση Άδειας Λογιστών Γ´ Τάξης».
2. Την με Α.Π.: 1219/7-12-2018 Ειδική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 24 παρ. 5.ε του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) βάσει της οποίας, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31.12.2023 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων  που  προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  • Οι συνάδερφοι που κατείχαν επαγγελματική ταυτότητα Γ! τάξης, κατά τη δημοσίευση του Ν.4152/2013, διατηρούν το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, μέχρι του ορίου ακαθάριστων εσόδων που ισχύουν για τα απλογραφικά βιβλία, έως και την 31/12/2023! Το όριο αυτό έως τώρα είναι 1500000 ευρώ.

 

  • Καλό είναι όλοι οι συνάδερφοι να μελετήσουμε τις διατάξεις που αναφέρονται στην αρχή της απόφασης, οι οποίες αφορούν άμεσα τον κλάδο μας! Εν αναμονή λοιπών των εξελίξεων, τις οποίες για να επηρεάσουμε, πρέπει να παρεμβαίνουμε δυναμικά!
Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ