Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Τι είναι η σύμβαση εργασίας και πως συντάσσεται σωστά ;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Μαρία Σ. Μούκα
  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

  Μαρία Σ. Μούκα

  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης .

  Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

  Email επικοινωνίας: [email protected]

   

  Τι είναι η σύμβαση εργασίας και πως συντάσσεται σωστά ;

  Σύμβαση εργασίας (αγγλ..ορολογία employment contract), είναι η συμφωνία (γραπτή ή προφορική), μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο ένας παρέχει την εργασία του έναντι της αμοιβής του, (μισθός) από τον εργοδότη. Θα ξεκινήσουμε να αναλύουμε, τις συμβάσεις εργασίας σε πολλά άρθρα μου, καθώς είναι ένα κεφάλαιο με μεγάλη σημασία  στην διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων.

  Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε αρχικά, πως συντάσσουμε μια σύμβαση εργασίας γενικά.

  Έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου (απασχόληση του εργαζόμενου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο) και σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  Αρχικά στον πρόλογο αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της εργασιακής σχέσης, τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ) και τα ίδια στοιχεία ακριβώς για τον εργοδότη. Εδώ αναφέρεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του.

  Στην συνέχεια αναφέρουμε την ειδικότητα του εργαζόμενου τα καθήκοντα  και τις υποχρεώσεις του αναλυτικά, τα οποία μπορούν να αναφέρονται λεπτομερώς σε συνημμένο παράρτημα της σύμβασης.

  Αναλύουμε το ωράριο και τις ήμερες εργασίας. Είναι σημαντικό να αναφέρεται και το διάλειμμα (από …έως…). Προσοχή : Το διάλειμμα αν είναι μισή ώρα μέσα στο οκτάωρο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αυτό ότι το ωράριο θα επεκταθεί επιπλέον μισή ώρα λόγω του διαλείμματος που έγινε.  Αυτό σαν πράξη αντίκειται στην καλή πίστη της  συνεργασίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

  Στην συνέχεια αναφέρεται η αμοιβή (μικτές αποδοχές), και πότε θα καταβάλλονται. Εάν ο εργαζόμενος θα ασφαλίζεται σε ομαδικό ασφαλιστήριο της εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται ποιο είναι αυτό.

  Αν υπάρχουν τυπικοί συμβατικοί όροι θα πρέπει να αναφέρονται επίσης  σε συνημμένο παράρτημα της σύμβασης.

  Όσον αφορά, παροχή εξοπλισμού από τον εργοδότη       (τηλέφωνα κινητά, Η/Υ), επίσης ταξίδια εκτός έδρας, θα πρέπει να αναφέρονται στην σύμβαση ώστε ο εργαζόμενος να έχει γνώση αυτών.

  Yπόδειγμα σύμβασης :

  Στην Αθήνα σήμερα στις ……………..μεταξύ της εταιρείας με  την  επωνυμία ……………….που εδρεύει ……….., οδός  …………..εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………….. κάτοικο ………………… και θα καλείται στο εξής «Εργοδότης» και της ………………….., κατοίκου ………………….. με ΑΦΜ ……………….. ΔΟΥ ………….. και ………………………, που θα καλείται «Εργαζόμενη», συμφωνήθηκαν τα εξής:

  Η εργαζόμενη αναλαμβάνει να παρέχει εξαρτημένη εργασία στον εργοδότη, ως ………………………………. Οι υποχρεώσεις της εργαζόμενης, σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας της, αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α (Αρμοδιότητες Εργαζόμενου) αυτής της Σύμβασης το οποίο υπεγράφη σήμερα εις διπλούν από την εργαζόμενη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  Το ωράριο εργασίας της εργαζόμενης ανέρχεται σε …………… ώρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή με ώρα ενάρξεως της εργασίας …………….. π.μ. και ώρα λήξεως την ………….. μ.μ. Το διάλειμμα είναι μισή ώρα από …. ως …….

  Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στην εργαζόμενη για την εργασία της μηνιαίο μισθό που ανέρχεται σε ……………… Ευρώ μικτά και θα καταβάλλεται δεδουλευμένος στο τέλος κάθε μήνα.

  Η εργαζόμενη υποχρεούται να συμμορφώνεται στις οδηγίες και εντολές του εργοδότη όσον αφορά στον τόπο, χρόνο και τον τρόπο της εργασίας της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τα χρονικά όρια εργασίας, τα διαλείμματα εργασίας, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας κλπ.

  Η παρούσα σύμβαση διέπεται συμπληρωματικά από την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

  Συμφωνείται ότι ο εργοδότης ασφαλίζει για ατύχημα την εργαζόμενη μέσω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, οικειοθελώς, σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του Ιδρύματος.

  Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί και με καταγγελία από κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

  Σε περίπτωση τυχόν ακυρότητας όρου της παρούσας, όπως σε περίπτωση τυχόν νομοθετικής μεταβολής, η παρούσα ισχύει κανονικά ως προς τους λοιπούς όρους της.

  Οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας μεταξύ του εργοδότη και της εργαζόμενης ισχύουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα  Παράρτημα Γ (Τυπικοί συμβατικοί όροι) το οποίο υπεγράφη σήμερα εις διπλούν από κάθε εργαζόμενο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε 2 όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους καθένας από τους οποίους έλαβε ένα πρωτότυπο.

  Το παραπάνω ήταν ένα  απλό υπόδειγμα σύμβασης εργασίας . Υπογράφεται και από τους δυο συμβαλλόμενους και ο καθένας παίρνει ένα αντίγραφο. Για να κλείσουμε το άρθρο μας να πούμε ότι μαζί με την σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος υπογράφει και το ΠΔ156/94.  Παρακάτω δίνεται ένα υπόδειγμα αυτού :

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  (ΠΔ 156/94)

   

  ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………..

  ΕΔΡΑ: ………………………………………………………

   

  ΠΡΟΣ ΤOΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝO

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………..

  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………………

  ΑΦΜ:……………………………………………………………………

  ΔΟΥ:…………………………………………………………………….

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………………………………….

   

  ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Α. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: …………………………………….

  1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………

  2.ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ……………………….

   

  Β. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  1.ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: ………………………

  1. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ: ………………………….
  2. ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ………………….

  Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ……………………………..

  Δ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝOY: ………………………………………………..

  Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝOY: …………………………………………………..

  Ζ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ: ……………………………………….

  Η. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: ………………………………….

  Θ. ΑΔΕΙΑ (ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ): Θα χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 539/45, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα (Ν. 3302/2005 κλπ) και επικουρικά από τις διατάξεις 666 και 667 ΑΚ.

  Ι. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ: ‘Όπως ορίζουν οι διατάξεις : 1 του Ν. 3198/55 και 2. του Ν. 2112/20 (επί υπαλλήλων) και Ν. 3863/2010, 3899/2010 και 4093/2012) ή 3. του ΒΔ 16/20 (επί εργατοτεχνιτών), όπως μεταγενέστερα από τυχόν τροποποίησή τους ισχύουν.

  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Σήμερα την …………………..  επιδίδεται η Γνωστοποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης  Εργασίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας  μας κ………………………………….., κάτοικο ……………………., στον εργαζόμενο………………….. για να λάβει γνώση όπως ορίζουν οι διατάξεις του ΠΔ 156/94.

   

  ΑΘΗΝΑ …………………….

   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                 Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

  Ο νόμιμος εκπρόσωπος                                          Έλαβα αντίγραφο, συμφωνώ και αποδέχομαι

   

  ****Στο ΠΔ156/94 αν ορίζεται η τηλεργασία από την επιχείρηση ως τρόπος απασχόλησης εργασίας,  θα πρέπει να αναφέρονται και οι  προϋποθέσεις που θα πραγματοποιείται αυτή. Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας που υπάγεται η επιχείρηση επίσης θα πρέπει να αναφέρεται  και τέλος αν παρέχεται εργασία στην αλλοδαπή (αλλά μόνο αν οι συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελλάδα).

   

  ΕΠΟΜΕΝΟ AΡΘΡΟ : Καταστρατήγηση της σύμβασης – Διευθυντικό δικαίωμα.

   

  Μαρία Σ. Μούκα

  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ