Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Τίτλος κτήσης- Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα(updated)!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Μαρία Σ. Μούκα
  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

   

  Τίτλος κτήσης – Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα ..

  Ορισμός : Είναι ένας τρόπος συναλλαγής μεταξύ προσώπων, που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, για δραστηριότητα ή δραστηριότητες, που ασκούν (Ελεύθεροι επαγγελματίες) και προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ, (ιδιώτες), αλλά το εισόδημα που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές, δεν ξεπερνά τα € 10.000 ετησίως.

  Υπόχρεοι πληρωμής με τίτλο κτήσης :  Όλα τα φυσικά πρόσωπα (ανεξάρτητα αν κάνουν παράλληλη δραστηριότητα με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, μη συναφή με αυτής του τίτλου κτήσης). Δεν μπορούν να ασφαλιστούν  όμως τα πρόσωπα εκείνα, που αμείβονται και  ασφαλίζονται με εργόσημο .

  Ποιες είναι οι κρατήσεις με τίτλο κτήσης: Κύρια σύνταξη 13,33% και υγειονομική περίθαλψη 6,95%. Οι κρατήσεις αυτές είναι υπέρ ΕΦΚΑ . Υπάρχουν επίσης και οι φορολογικές κρατήσεις όπως ίσχυαν παλιά, δηλαδή φόρος 20% και χαρτόσημο 3,6%.

  Πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις : Yπολογίζονται στην καθαρή αξία μετά την αφαίρεση του φόρου.

  Ποιος είναι υπόχρεος για την απόδοση τους : Ο εκδότης του τίτλου κτήσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, από την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου κτήσης.

  Απαιτούνται δικαιολογητικά για να εργαστεί κάποιος με τίτλο κτήσης; Φυσικά. Ο υπόχρεος που θα πληρωθεί με τίτλο κτήσης θα πρέπει να πάει στον ΕΦΚΑ και να απογραφεί με ιδιότητα «αμειβόμενος με παραστατικό παρερχομένων υπηρεσιών», την οποία προσκομίζει  στον εργοδότη του.

  Προσοχή: Επειδή εκδίδονται διάφορες βεβαιώσεις από το site του ΕΦΚΑ – πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να την εκδόσουν ηλεκτρονικά ( για να αποφύγουν την ταλαιπωρία της φυσικής παρουσίας στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ) και κάποια λογιστήρια κακώς την δέχονται χωρίς να αναφέρεται επάνω η ένδειξη « αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών». Σε περίπτωση ελέγχου από το ΙΚΑ επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο. Το συγκεκριμένο το αναφέρω μετά από προσωπική επαφή με προϊστάμενο του ΙΚΑ, αλλά και από σεμινάριο για τον τίτλο κτήσης.

  Η συγκεκριμένη βεβαίωσης εκδίδεται ΜΟΝΟ με φυσική παρουσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ του εργαζόμενου. Για να εκδοθεί χρειάζεται να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ αυτού και του εργοδότη του.

  Πως απεικονίζεται κάποιος αμειβόμενος με τίτλο κτήσης στην ΑΠΔ του μήνα;

  Αρ.Παραρτήματος -ΚΑΔ : 00/0835 = Αμειβόμενοι με παραστατικά παρερχομένων υπηρεσιών

  Πακέτο Κάλυψης : 1110 = Kύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)

  Κωδικός ειδικότητας : 001065 = Aμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) με σύμβαση διάρκειας > 1 μήνα

  Τύπος αποδοχών : 87 = Λοιπές αποδοχές για υπολογισμό

  Εισφορές : το σύνολο των εισφορών πάει όλο στον εργαζόμενο (20,28%)

  Παράδειγμα έκδοσης τίτλους κτήσης ( Λογιστικά βιβλία) :

  Ο Χρήστος Γεωργίου,  που θα πληρωθεί με τίτλο κτήσης στις 30/9/2021   έχει συμφωνηθεί να λάβει καθαρή αμοιβή € 586,52. Να εκδώσετε τον τίτλο κτήσης και να κάνετε και την λογιστική εγγραφή μαζί με την εξόφληση από την τράπεζα :

  Μικτή αμοιβή : € 963,00

  Φόρος 20% :  € 192.60

  Xαρτόσημο 3,6% : € 34,67

  Κρατήσεις ΕΦΚΑ 20.28% : Προσοχή !!!  € 963,00 – € 192,60 – € 34,67 = € 735,73 . Εδώ πάνω θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις δηλαδή στα  € 735,73 χ 20,28% = € 149,21.

  Λογιστική εγγραφή :

  (Χ) 61.00.05.0024 (Αμοιβές και έξοδα λοιπών συνεργατών)  € 963,00

  (Π) 54.04.02.0000 (Χαρτόσημο 3,6% αμοιβών τρίτων) € 34,67

  (Π) 54.04.01.0000 ( Φόρος αμοιβών τρίτων 20%) € 192,60

  (Π) 55.00.00.0003 ( Ασφ.κρατήσεις αμοιβών τρίτων 20,28%) € 149,21

  (Π) 53.00.00.0000 (  Χρήστος Γεωργίου) € 586,52

  (Π) 38.07.00.0000 : ( Tράπεζα ETE )  € 586,52

  (Χ) 53.00.00.0000 ( Xρήστος Γεωργίου) :  € 583,52

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ :  € 1.549,52

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : € 1.549,52

   

  Το ΦΜΥ και το χαρτόσημο θα αποδοθούν μέχρι τις 30/11/2021 στο taxis  και οι ασφαλιστικές κρατήσεις με συμπληρωματική ΑΠΔ μαζί με την κύρια ΑΠΔ του Σεπτεμβρίου (μισθωτών), ως 31/10/2021. Το ΕΦΚΑ θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31/10/2021.

  Στην ΑΠΔ που θα υποβάλλουμε με βάση το παράδειγμα μας, δεν θα βάλουμε στις αποδοχές το ποσό των € 963,00 αλλά το ποσό € 735,73 (γιατί θα μας πετάει μηνύματα λάθους ότι δεν συμφωνούν οι αποδοχές με το ποσοστό των κρατήσεων). Στις εργοδοτικές εισφορές βάζουμε ΜΗΔΕΝ και στις εισφορές του εργαζόμενου το ποσό € 149,21.

   

  ** Το όνομα που χρησιμοποιήθηκε στο παράδειγμα είναι τυχαίο (δεν είναι υπαρκτό) .

  ***Μερικές ορολογίες στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν μέσα από το site του ΕΦΚΑ για καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη

  **** Οι κωδικοί στην ΑΠΔ είναι οι πιο κοινοί που χρησιμοποιούνται. Όμως κατ’ εξαίρεση και ανάλογα την περίσταση που εκδίδεται ένας τίτλος κτήσης καλό είναι να επιβεβαιώνονται ότι ταιριάζουν οι κωδικοί αυτοί ή αναζητούνται άλλοι ( στην ΑΠΔ υπάρχει σε κάθε πεδίο η επιλογή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ).

  Συμπληρωματική βασική διευκρίνιση με τις ασφαλιστικές κρατήσεις στον τίτλο κτήσης:

  Όπως έχουμε πει σε , στον τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), κάνουμε φορολογικές κρατήσεις 23,6% και στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση (μικτού μείον επιβαρύνσεις), υπολογίζουμε ασφαλιστικές κρατήσεις 20,28%.

  Οι ασφαλιστικές κρατήσεις αναλύονται ως εξής: 13,33% ποσοστό κύριας ασφάλισης και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη.

  Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4509/2017,η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 155,00/παραστατικό ενώ η παρακρατούμενη εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 55,00 ανά παραστατικό.

  Το σύνολο των κρατήσεων ανά παραστατικό δεν μπορεί να ξεπερνάει δηλαδή τα € 210,00 (€155 + €55)

  Παράδειγμα:

  Ο Κ.Γεωργίου παρέχει τις υπηρεσίες του με τίτλο κτήσης. Έστω μικτές αποδοχές € 500,00. Οπότε έχουμε :

  1. € 500 Χ 23,6% = € 118,00
  2. € 500 – € 118 = € 382
  3. € 382 Χ 20,28% = € 77,47
  4. € 500 – € 118 – € 77,47 = € 304,53 (καθαρή αμοιβή)

  Αν ο Κ Γεωργίου συμφωνήσει μικτή αμοιβή € 2200. Έχουμε :

  1. € 2.200 Χ 23,6% = € 519,20
  2. € 2.200 – €519,20 = € 1.680,80
  3. € 1.680,80 Χ 20,28% = € 340,87

  Οι κρατήσεις εδώ υπερβαίνουν τα € 210. Οπότε δεν θα υπερβούμε τα ανώτερα όρια και θα κρατήσουμε ως ποσό ασφαλιστικών κρατήσεων το €210.Οπότε οι καθαρές αποδοχές δεν θα είναι  € 2.200 – € 519,20 – € 340,87 = € 1.339,93 ,αλλά θα είναι € 2.200 – € 519,20 – € 210,00 = € 1.470,80

  ** Το πρόσωπο στο παράδειγμα είναι φανταστικό και το όνομα επιλέχτηκε εντελώς τυχαία.

   

  Μαρία Σ. Μούκα

  Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ