Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού. Πότε μπορεί να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της;

0
10075

 

Γνωρίζετε ότι…

 

  • Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υ.α. 295/2014 (Β΄ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

 

  • Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

 

  • Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.

 

  • Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

 

  • Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζονται περιπτώσεις όπου η καταγγελία σύµβασης εργασίας αναγγέλεται ψευδώς στο «ΕΡΓΑΝΗ» ως οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου, καθώς υπό το ισχύον πλαίσιο απαιτείται µόνη η δήλωση του εργοδότη.

 

  • Σε περίπτωση αµφισβήτησης, ο εργαζόµενος προσφεύγει στα δικαστήρια µε αποτέλεσµα τη σώρευση αυξηµένου αριθµού εκκρεµών υποθέσεων, για τις οποίες µάλιστα είναι δυσχερές να διαπιστωθεί από το δικαστή αν πρόκειται για καταγγελία της σύµβασης ή για οικειοθελή αποχώρηση.

 

  • Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο να απαιτείται και η υπογραφή του εργαζόµενου για την επιτυχή καταχώριση της οικειοθελούς αποχώρησης στο «ΕΡΓΑΝΗ». Ταυτόχρονα και υπό τον κίνδυνο δυστροπίας του εργαζόµενου ως προς την υπογραφή του σχετικού εντύπου, παρέχεται, διαζευκτικά, η δυνατότητα εξώδικης δήλωσης του εργοδότη αντί της ως άνω υπογραφής του εργαζόµενου.

 

  • Η συχνότερη βέβαια στρέβλωση που παρατηρείται στην πράξη είναι η αναληθής αναγγελία εκ µέρους του εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού. Δεδοµένου ότι η αναγγελία αυτή δεν γνωστοποιείται στον εργαζόµενο, ο τελευταίος κινδυνεύει να απωλέσει δικαιώµατα, όπως π.χ. να µην µπορεί τυπικά να ζητήσει επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή να το πληροφορηθεί για πρώτη φορά µετά από τρεις (3) µήνες, µε αποτέλεσµα να έχει παρέλθει η αποσβεστική προθεσµία για την αναγνώριση της άκυρης απόλυσής του από τον εργοδότη.

 

Πηγή: Άρθρο 38 Ν.4488/2017

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων