Εργόσημο και τίτλος κτήσης: Αντιμετωπίζονται όπως οι κοινές προσλήψεις;

0
1760

 

Ερώτημα συναδέλφου:

«Πρέπει να αντιμετωπίζεται το Eργόσημο και ο Τίτλος Κτήσης όπως η απλή πρόσληψη με μισθό , να κοινοποιείται στο ΕΡΓΑΝΗ και να αναρτάται και πίνακας προσωπικού ; ». Τι λέει το ΙΚΑ και τι το ΕΡΓΑΝΗ;

Απάντηση:

Για αντισυμβαλλόμενο με απόδειξη δαπάνης δεν απαιτείται ανάρτηση εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (δεν θεωρείται μισθωτός). Η ασφάλιση μέσω εργοσήμου κάποιων κατηγοριών εργασιών( όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την νομοθεσία του ΕΦΚΑ – Ν4144/2013, Ν4554/2018 (ΦΕΚ130/τ.Α/18-7-2018), Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018), δεν προσδιορίζει το είδος της συμβατικής σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) ή έργου κλπ.

Μόνο στην περίπτωση που υφίσταται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη σχέση εξαρτημένης εργασίας, υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη προς κατάθεση των σχετικών εντύπων πρόσληψης, αποχώρησης κλπ Ε3-Ε5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Ν2874/00 όπως ισχύει).

** Η απάντηση δόθηκε από αρμόδιο συνάδελφο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr