Γιατρός εργασίας-Τεχνικός Ασφαλείας-Φαρμακείο επιχείρησης!

0
1194

 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 και 18, του Νόμου 3850/2010 και άρθρο 4-7 του Ν1568/8, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα προσωπικό, υποχρεούνται να έχουν στην επιχείρηση τους Ιατρό Εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ είναι : το θεσμικό όργανο που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.

Οι αρμοδιότητες του, είναι συμβουλευτικές και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Υπάρχουν μερικές επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων τους, υποχρεούνται να έχουν Ιατρό Εργασίας λόγων των συνθηκών εργασίας που επικρατούν σε αυτές όπως : εργαζόμενοι που εκτίθενται σε αμίαντο, μόλυβδο και διάφορους άλλους καρκινογόνους παράγοντες.

Μπορεί Ιατρός Εργασίας να είναι οποιοσδήποτε ; Όχι φυσικά. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να έχει: 1) μια ειδικότητα ιατρικής 2)Ιατροί που κατέχουν κάποιο πτυχίο ειδικότητας πλην της ιατρικής τους εργασίας και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας πριν τις 15/5/2009 3) Ιατροί χωρίς ειδικότητα, που έχουν όμως ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας για 7 χρόνια μέχρι 15/5/2009.

Η ανάθεση καθηκόντων του Ιατρού Εργασίας, θα γίνεται από 1/5/2021 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΣΕΠΕ.

Δεν μπορεί ο Ιατρός Εργασίας να απασχολείται στην επιχείρηση με λιγότερες από τις παρακάτω ώρες :

 1. Μέχρι και 20 άτομα ελάχιστη απασχόληση ως 25 ώρες ετησίως
 2. Από 21-50 άτομα ως και 50 ώρες ετησίως
 3. Από 50 άτομα και πάνω 75 ώρες ετησίως.

Μερικές από τις αρμοδιότητες του Iατρού Εργασίας:

 1. Δίνει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους εργαζόμενους γραπτά και προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων
 2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, την παραγωγική διαδικασία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 3. Λήψη μέτρων προστασίας κατά την χρήση υλών και προμηθειών
 4. Προβαίνει σε τακτικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων
 5. Εκτιμά την καταλληλόλητα των εργαζομένων, για την συγκεκριμένη εργασία, καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση και την κοινοποιεί στον εργοδότη.
 6. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών, που οφείλονται στην εργασία και προτείνει μέτρα πρόληψης
 7. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος, ή αιφνίδιας νόσου
 8. Καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο
 9. Τηρεί το ιατρικό απόρρητο
 10. Υποχρεούται να συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους στον χώρο εργασίας

Γιατρός εργασίας μπορεί να είναι ιδιώτης γιατρός, ή με ανάθεση σε ΕΞΥΠΠ(Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης).

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν φαρμακείο με ορισμένα φάρμακα όπως αναγράφονται στην Υ.Α 32205/11-10-2013. Μερικά από αυτά είναι:

“Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας 1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι: α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ. β) Παρακεταµόλη. γ) Aντιισταµινικά δισκία. δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg). ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg). στ) Aντιόξινα δισκία. ζ) Σπασμολυτικά δισκία. η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide. θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση. ι) Aντισηπτικό κολλύριο. ια) Aντιϊσταµινική αλοιφή. ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων. ιγ) Γάντια. ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών. ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατο− στών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών. ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid). ιζ) Bαµβάκι. ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα. ιθ) Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη. κ) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα. κα) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα. κβ) Tριγωνικός επίδεσµος. κγ) Aιµοστατικός επίδεσµος. κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml. κε) Oξυζενέ. κστ) Oινόπνευµα καθαρό. κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %). κη) Γλωσσοπίεστρα. κθ) Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). 2. Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρό− ντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περι− εχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας”

Το άρθρο 14 και 15 του Ν 3850/2010 μιλάνε για τον Τεχνικό ασφαλείας. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ ο Τεχνικός Ασφαλείας, είναι ένα θεσμικό όργανο, που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Οι αρμοδιότητες του, είναι συμβουλευτικές και παρέχει συμβουλές στον εργοδότη, για την ασφάλεια των εργαζομένων και αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων.

Ο τεχνικός ασφαλείας, μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων. Η αναγγελία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΠΕ. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα οικοδομοτεχνικά έργα και σε όσες επιχειρήσεις τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης.

Ως τεχνικός ασφαλείας, μπορεί να είναι και ένας μισθωτός της επιχείρησης, άρα ο χρόνος απασχόλησης του είναι επιπλέον 25 ώρες, ή 50 ώρες, ή 75 ώρες ανάλογα από το κανονικό του νόμιμο ωράριο. Επίσης μπορεί τεχνικός ασφαλείας να είναι και μέσω της εταιρείας ΕΞΥΠΠ όπως γίνεται με τον γιατρό εργασίας.

Σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα, μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας, εφόσον φυσικά έχει τα προσόντα πχ πτυχίο. Το συμφωνητικό ανάθεσης πριν την ανάληψη καθηκόντων από τον τεχνικό ασφαλείας πρέπει να αναρτηθεί από την επιχείρηση στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Μερικές από τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας :

 1. Συνεργάζεται με τον γιατρό εργασίας για την καταγραφή των κινδύνων
 2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
 3. Ενημερώνει τους αρμόδιους προϊστάμενους
 4. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας
 5. Βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
 6. Καταχωρείς τις υποδείξεις του σε ειδικό βιβλίο
 7. Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής

Για να απασχοληθεί κάποιος ως τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία, η οποία υπολογίζεται από την απόκτηση του πτυχίου του δηλαδή 2 χρόνια για το ΑΕΙ, 5 χρόνια για το ΤΕΙ και 8 χρόνια για το απολυτήριο λυκείου.

Σχετική βιβλιογραφία και ευχαριστίες :

 1. sepe.gr
 2. Ιωάννης Καραγιάννης ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 3. https://www.pim.gr/ergatikamenu/ergatika-menu-egkapofasis/file/438-apo_32205_2013

 

 

 

 

 

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr