Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

  Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και δόσεις ρυθμίσεων εργοδοτών. Τι ισχύει με την πληρωμή τους;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

   

  Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020
  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

  Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/2020

  (ΦΕΚ Β’ 1044/26-03-2020)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α’ 55).

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

  3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

  4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’ 119).

  5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

  6. Το αριθμ. 13133/Δ4 783/24.03.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

   

  Άρθρο 1
  Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών  ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου  και Μαρτίου 2020.

  1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των  επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/  20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020  αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά  το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω  εκπρόθεσμης καταβολής.

  2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

  3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

  Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές  εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του  άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄,  20.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.

  Άρθρο 2
  Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης  εργοδοτών

  Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών  ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν  υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι  διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

  Άρθρο 3
  Δικαίωμα υπαγωγής

  Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

  α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

  β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  Άρθρο 4
  Απώλεια ευεργετημάτων

  Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 3 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και  στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου  οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον  ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής  των άρθρων 1 και 2 της παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις  από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

  ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
  1192 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων
  1293 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
  0130 Πολλαπλασιασμός των φυτών
  1491902 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
  1493 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
  1631012 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
  1631013 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
  0311 Θαλάσσια αλιεία
  0312 Αλιεία γλυκών υδάτων
  0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
  0322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
  103923 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
  1052 Παραγωγή παγωτών
  10711101 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
  107112 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
  1082 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  1083 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
  1085 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
  1101 Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
  1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
  1103 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
  1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
  1105 Ζυθοποιία
  1310 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
  1320 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
  1330 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
  1391 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
  1392 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
  1393 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
  1394 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπόγγων και διχτυών
  1395 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
  1396 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
  1399 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α
  1411 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
  1412 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
  1413 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
  1414 Κατασκευή εσωρούχων
  1419 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
  1420 Κατασκευή γούνινων ειδών
  1431 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
  1439 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
  1511 Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
  1512 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
  1520 Κατασκευή υποδημάτων
  16292 Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής
  162911 Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια από ξύλο
  162912 Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών από ξύλο
  162913 Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
  16291401 Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
  16291402 Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
  16291403 Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
  16291404 Κατασκευή ξύλινων σκαλών
  16291405 Κατασκευή ξύλινων οδοντογλυφίδων
  1712 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
  1721 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
  172213 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
  1723 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
  1729 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
  1811 Εκτύπωση εφημερίδων
  1812 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
  1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
  1814 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
  1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
  2030 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
  20414 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
  2042 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
  205113 Παραγωγή πυροτεχνημάτων
  205114 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης, και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
  2053 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
  222925 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
  23192201 Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
  2592 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
  2599 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α
  2651 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
  2660 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
  2740 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
  3092 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
  3101 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
  3102 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
  3103 Κατασκευή στρωμάτων
  3109 Κατασκευή άλλων επίπλων
  3212 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
  3213 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
  3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων
  3230 Κατασκευή αθλητικών ειδών
  3240 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
  3250 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
  3299 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α
  3312 Επισκευή μηχανημάτων
  3313 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
  3314 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
  3315 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
  3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
  35302 Υπηρεσίες παροχής πάγου – υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού
  4511 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
  4519 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
  4520 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
  4531 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
  4532 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4540 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
  461112 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
  46111902 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
  46111926 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
  4614 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
  4615 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
  4616 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
  461712 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
  46171124 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
  46171125 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
  461812 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριών και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού
  461819 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
  46181102 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
  4619 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
  4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
  4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
  46311215 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
  4634 Χονδρικό εμπόριο ποτών
  4636 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
  4637 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
  4638 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
  4639 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
  4641 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
  4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
  4643 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
  4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
  4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
  4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
  4648 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
  4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
  4651 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
  4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
  4664 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
  4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
  4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
  4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
  4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
  47191003 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
  47191004 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
  47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
  47191006 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
  47191007 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
  47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
  47191009 Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sexshop)
  47241608 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
  47241610 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
  47241611 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
  472417 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
  4725 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4774 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
  47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων
  47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
  47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
  47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
  47767712 Λιανικό εμπόριο – μετά από εισαγωγή – ανθέων
  4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
  4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
  47.78.84 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
  47.78.85 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
  47.78.87 Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α
  47.78.88 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α
  4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
  4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  4799 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
  4910 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
  4920 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
  4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
  4932 Εκμετάλλευση ταξί
  4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α
  4941 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
  5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
  5020 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
  5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
  5040 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
  5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
  5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
  5221 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
  52212901 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
  52212902 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
  52212906 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
  5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
  5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
  5224 Διακίνηση φορτίων
  5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
  5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
  5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
  5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
  5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  56291 Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει
  56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
  56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
  56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
  5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών
  5811 Έκδοση βιβλίων
  5812 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
  5813 Έκδοση εφημερίδων
  5814 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
  5819 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
  5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
  5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
  5920 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
  6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές
  6020 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
  61901002 Υπηρεσίες ραδιοταξί
  61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
  6391 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
  6399 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α
  6820 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
  6910 Νομικές δραστηριότητες
  69202 Λογιστικές υπηρεσίες
  69203 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
  69204 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
  7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
  7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
  7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
  7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
  7211 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
  7219 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
  7220 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
  7311 Διαφημιστικά γραφεία
  7312 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
  7320 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
  7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
  7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
  7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
  7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
  7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
  7212 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
  7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
  7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
  7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
  7733 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
  7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
  7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
  7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
  7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
  781012 Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών
  78101101 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα
  782011 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
  782012 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
  782013 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
  782014 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
  782015 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
  782019 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού
  783011 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
  783012 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
  783013 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
  783013 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου
  783014 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
  783015 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
  783019 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
  7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
  7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
  7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
  8030 Δραστηριότητες έρευνας
  8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
  8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
  8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
  8292 Δραστηριότητες συσκευασίας
  8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
  841315 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
  841316 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
  8423 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
  8510 Προσχολική εκπαίδευση
  8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
  8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
  8552 Πολιτιστική εκπαίδευση
  8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
  8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
  8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
  8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
  8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
  8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
  869012 Υπηρεσίες νοσοκόμου
  869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
  869014 Υπηρεσίες ασθενοφόρων
  869015 Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
  869016 Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
  869017 Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
  869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
  869019 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α
  8810 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
  8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
  8899 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
  9001 Τέχνες του θεάματος
  9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
  9003 Καλλιτεχνική δημιουργία
  9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
  9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
  9102 Δραστηριότητες μουσείων
  9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
  9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
  9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
  9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
  9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
  9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
  9319 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
  9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
  9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
  94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
  94991602 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
  9512 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
  9521 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
  9522 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
  9523 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
  9524 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
  9525 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
  9529 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
  9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
  9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
  96091902 Υπηρεσίες αχθοφόρων
  96091904 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
  96091905 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
  96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
  96091907 Υπηρεσίες γραφολόγου
  96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
  96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
  96091910 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
  96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κ.λπ.)
  96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου
  96091914 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
  96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γόμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
  96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
  Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «καταστήματα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
  Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) κατά την έκδοση της παρούσας ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και θα ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

  Οι Υπουργοί

  Οικονομικών
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

   

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ