Αποζημίωση υπαλλήλου με πρακτικό παράδειγμα, της Μαρίας Μούκα!

0
2712

Γράφει η Μαρία Σ. Μούκα – Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης .

Email επικοινωνίας: [email protected]

 

ΑΠΟΛΥΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Μισθωτός που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με σύμβαση αορίστου χρόνου, πάνω από δώδεκα συμπληρωμένους μήνες (ημερολογιακούς), δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση που απολυθεί.

Αν η σχέση εργασίας λήξει σε λιγότερο από 12 μήνες τότε δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση απόλυσης (Αρ.Πάγος 778/99 άρθρο 17 παρ.5α Ν3899/10).

Ανεξάρτητα αν λάβει αποζημίωση ή όχι ο εργαζόμενος που απολύθηκε, ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτήσει την καταγγελία της σύμβασης, με το έντυπο Ε6 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσληψη μισθωτού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, λήγει με την λήξη της σύμβασης, όπου ο εργαζόμενος εδώ δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης (Εγγρ.Υπ.Οικ 2001/93, Αρ.Παγ 346/97). Μόνο αν ο μισθωτός απολυθεί για σπουδαίο λόγο, νωρίτερα από την λήξη της σύμβασης του, δικαιούται την ανάλογη αποζημίωση.

Απαγορεύεται ρητά η απόλυση του εργαζόμενου ενώ βρίσκεται σε κανονική άδεια, ή ειναι στρατευμένος ή είναι έγκυος γυναίκα.

Πάμε παράδειγμα να δούμε μια απόλυση από την αρχή μέχρι το τέλος :

Ο Κ Γεωργίου, εργάζεται στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΝ» από τις 1/11/2011 μέχρι και 31/05/2021 όπου και απολύεται χωρίς προειδοποίηση. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον λογιστή της εταιρείας.

 1. Δηλώνει την απόλυση ο λογιστής στο ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε6. Πριν το στείλει οριστικά το εκτυπώνει και υπογράφει και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης με την σφραγίδα της επιχείρησης. Στην συνέχεια σκανάρεται και υποβάλλεται ως συνημμένο ξανά με το έντυπο Ε6 που ήδη είναι αποθηκευμένο στο ΕΡΓΑΝΗ και γίνεται οριστική υποβολή. Λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η καταγγελία αναρτάται εντός 4 εργάσιμων ημερών.
 2. Για την κάλυψη της εταιρείας συντάσσεται από τον λογιστή και υπογράφεται και από τους τρεις (εργαζόμενο, υπεύθυνο λογιστηρίου, μηχανογράφο), μια επιστολή όπου φαίνεται ότι ο εργαζόμενος είναι πλήρως ενήμερος και δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον εργοδότη. Αν διαθέτει πάγιο εξοπλισμό της εταιρείας στην κατοχή του, οφείλει να τα επιστρέψει και να τα παραδώσει  στον μηχανογράφο της εταιρείας ή στο λογιστήριο( Laptop, Κινητά κλπ).
 3. Ελέγχονται εκτός από τα πάγια και υπολειπόμενες μέρες αδείας σε εκκρεμότητα.
 4. Έλεγχος σε προσωρινούς λογαριασμούς- ανοιχτά υπόλοιπα ( χρεώστες, πελάτες πχ αγορά ειδών λιανικής που εκκρεμεί να γίνει εξόφληση τιμολογίων, εξοδολόγια από ταξίδια που εκκρεμούν, ή προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας).

Παραθέτω ένα υπόδειγμα τέτοιου εντύπου ως βοήθημα :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ      (ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ)

 

Σήμερα την …………………  ημέρα ………..  και ώρα …………. στα γραφεία του……………………………….οι:

 1. Ο/Η …………………… υπάλληλος της εταιρείας με ΑΦΜ …………… ως απερχόμενος/η και η /ο
 2. …………………….. (Λογίστρια/ης) ως Υπεύθυνη/ος Λογιστηρίου της εταιρείας προβήκαμε:

Ο/Η μεν πρώτος/η στην παράδοση, η δε δεύτερη στην παραλαβή των κάτωθι ειδών:

 • Η/Υ – Λογισμικό- Λοιπός εξοπλισμός:……………………………….
 • Άδειες: ……………………………………………………………
 • Χρηματικές διευκολύνσεις: …………………………………
 • Προσωρινοί λογαριασμοί…………………………………………………………..

 

Αφού έλαβα γνώση των ανωτέρω, δηλώνω υπεύθυνα ότι ουδεμία άλλη απαίτηση έχω από την εταιρεία :

Ο Παραδούς:

 

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα, για να πάρουν ένα ο παραδούς και ένα να παραμείνει στο αρχείο  της εταιρείας .

Η φράση “Αφού έλαβα γνώση των ανωτέρω, δηλώνω υπεύθυνα ότι ουδεμία άλλη απαίτηση έχω από την εταιρεία”,  είναι πολύ σημαντικό να αναγράφεται γιατί «δεσμεύεται» ο εργαζόμενος ότι έλαβε γνώση για τα πάντα ,αλλά και η εταιρεία καλύπτεται απο μεριά της ότι μετά την λύση της σύμβασης ο εργαζόμενος δεν  θα την  κυνηγήσει για άλλη απαίτηση.

5.Να υπολογίσει το ύψος της αποζημίωσης και να το καταθέσει την ίδια μέρα . Στο παράδειγμα μας ο υπάλληλος εργάστηκε 9 χρόνια και δικαιούται :5 μηνών αποδοχές άρα : € 1.750,00 χ 5μήνες  χ 14/12 = € 10.208,33 το οποίο υπόκειται σε ΦΜΥ, όχι όμως σε ασφαλιστικές κρατήσεις. Κατατίθεται την ίδια μέρα στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου. Καλό είναι να γίνεται ξεχωριστή κατάθεση της αποζημίωσης από τις άλλες αποδοχές που θα πάρει ο εργαζόμενος κατά την απόλυση του. Η αν γίνει μαζικά με τις λοιπές αποδοχές να αναγραφτεί ανάλυση αυτών στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» στο e-banking της τράπεζας την ώρα της κατάθεσης.

6.Επίσης δικαιούται α) επίδομα αδείας ( μισό μισθό) άρα : € 1.750,00 /2 = € 875,00 μικτές αποδοχές (που έχουν κρατήσεις ΦΜΥ και ασφαλιστικές εισφορές ), β) αποζημίωση μη χορηγήσεως αδείας. Έστω ότι έχει υπόλοιπο αδείας 15 μέρες, θα πάρει € 1.750,00 /25 χ 15 = € 1.050,00 μικτές αποδοχές, οι οποίες έχουν κρατήσεις ΦΜΥ όχι όμως ασφαλιστικές κρατήσεις.

 1. Αναλογία Δ.Χ που υπολογίζεται από 1/5/2021-31/05/2021. Στο παράδειγμα μας είναι : € 1.750,00 Χ 0,1305 (συντελεστής 31 ημερών από 1/5/21-31/05/2021 χ 0,04166 (προσαύξηση Ε.Α), άρα συνολικές αποδοχές Δ.Χ € 237,88
 2. Τις τρέχουσες εργάσιμες μέρες (εδώ θεωρούμε ότι η απόλυση έγινε μετά την εκτέλεση της μηνιαίας μισθοδοσίας).
 3. Τον επόμενο μήνα αναρτάται και πληρώνεται η ΑΠΔ του μήνα Μάϊου και αποδίδεται ο ΦΜΥ της μισθοδοτικών αυτών καταστάσεων.
 • Πολύ σημαντικό…. ο εργαζόμενος φεύγει παίρνοντας τις αποδείξεις πληρωμής για όλες αυτές τις καταθέσεις που του έγιναν και υπογράφει τις αποδείξεις πληρωμής συμπληρώνοντας « Έλαβα γνώση» οι οποίες μένουν στο αρχείο του λογιστηρίου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημιώσεως Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως χρόνος προειδο­ποίησης Ποσό αποζημιώσεως Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
έτος συμπλ. έως έτη μηνών   1 μήνας μηνός
έτη συμπλ. έως έτη μηνών   2 μήνες μηνός
έτη συμπλ.έως έτη μηνών μήνες 1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτη μηνών μήνες 1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτη μηνών μήνες μηνών
έτη συμπλ έως 10 έτη μηνών μήνες 2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα μηνών μήνες μηνών
11 έτη συμπληρωμένα μηνών μήνες 3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα μηνών μήνες μηνών
13 έτη συμπληρωμένα μηνών μήνες 4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών μήνες μηνών
15 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών μήνες 5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών μήνες μηνών
17 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 1 μηνός μήνες μηνών + 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 2 μηνών μήνες μηνών + 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 3 μηνών μήνες μηνών + 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 4 μηνών μήνες μηνών + 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 5 μηνών μήνες μηνών + 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 6 μηνών μήνες μηνών + 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 7 μηνών μήνες μηνών + 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 8 μηνών μήνες μηνών + 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 9 μηνών μήνες μηνών + 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 10 μηνών μήνες μηνών + 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών + 11 μηνών μήνες μηνών + 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών + 12 μηνών μήνες μηνών μηνών

 

Βιβλιογραφία :

 1. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Ιωάννης Καραγιάννης 17η έκδοση
 2. Kepea.gr ( ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ)

 

ΑΠΟΛΥΣΗ MOYKA MARIA

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr