Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνίτη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, απλά και κατανοητά!

0
1490

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

 1. Κατά την καταγγελία σύμβασης ενός εργατοτεχνίτη που αμείβεται με ημερομίσθιο, δεν ισχύει το σύστημα της προειδοποίησης εκ μέρους του εργοδότη, όπως ισχύει για την καταγγελία σύμβασης ενός υπαλλήλου που αμείβεται με μισθό.
 2. Συνεπώς ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να απολύσει τον εργατοτεχνίτη με τη διαδικασία της προειδοποίησης και με αυτό τον τρόπο να καταβάλλει μικρότερη αποζημίωση.
 3. Υπενθυμίζουμε ότι για να έχει δικαίωμα ένας εργατοτεχνίτης δικαίωμα αποζημίωσης, πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

 

Τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης εργατοτεχνιτών:

 

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη:

 

1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη μη συμπληρωμένα_________7 ημερομίσθια

2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη μη συμπληρωμένα_________ 15 ημερομίσθια

5 έτη συμπληρωμένα έως και 10 έτη μη συμπληρωμένα______30 ημερομίσθια

10 έτη συμπληρωμένα έως και 15 έτη μη συμπληρωμένα_____ 60 ημερομίσθια

15 έτη συμπληρωμένα έως και 20 έτη μη συμπληρωμένα____ 100 ημερομίσθια

20 έτη συμπληρωμένα έως και 25 έτη μη συμπληρωμένα____ 120 ημερομίσθια

25 έτη συμπληρωμένα έως και 30 έτη μη συμπληρωμένα____ 145 ημερομίσθια

30 έτη συμπληρωμένα και άνω_____________________       165 ημερομίσθια

 

Παράδειγμα υπολογισμού αποζημίωσης εργατοτεχνίτη:

 • Μικτό ημερομίσθιο: 50 ευρώ
 • Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: 7 χρόνια και 2 μήνες
 • Η αποζημίωση που δικαιούται ο συγκεκριμένος εργατοτεχνίτης θα είναι: Μικτό ποσό αποζημίωσης=30 ημερομίσθια*50*14/12= 30*50*14/12=1750 ευρώ.

 

Παρατηρήσεις:

α)Το ποσό της αποζημίωσης του εν λόγω εργατοτεχνίτη, καταβάλλεται άμεσα από τον εργοδότη, με την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας του και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και τέλη χαρτοσήμου.

β) Σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της καταγγελίας σύμβασης στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, απαιτούνται υπογραφές, τόσο από τον εργοδότη, όσο και από τον εργαζόμενο στο έντυπο.

γ) Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υ.α. 295/2014 (Β΄ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

δ) Απαιτείται τεράστια προσοχή τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον υπεύθυνο λογιστή-φοροτεχνικό,  για το αν είναι έγκυρη μια απόλυση από σκοπιάς εργατικού δικαίου γενικότερα, ώστε να μην καταπέσει από τις αρχές ως άκυρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής μας, αποτελούν οι αναστολές συμβάσεων εργαζομένων, καθώς και η επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν κάποιοι εργοδότες, οι διατάξεις των οποίων θέτουν περιορισμούς στο θέμα των απολύσεων των μισθωτών για κάποιο χρονικό διάστημα.

Θα επανέλθουμε με αρθρογραφία μας σύντομα και στο ζήτημα της απόλυσης μισθωτού υπαλλήλου, με ή χωρίς προειδοποίηση από τον εργοδότη.

Το taxvoice.gr είναι πάντα δίπλα σας και στα λεπτά εργατικά ζητήματα που σας απασχολούν.

Το taxvoice.gr, δεν είναι ο απλός καθημερινός σας σύμβουλος. Είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε!

Πηγές:

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Β.Δ 16/18-07-1920
 • ΕΓΣΣΕ 2006-2007
 • Άρθρο 3, N. 3899/2010
 • Άρθρο 1 Ν.3198/1955
 • Άρθρο 38 Ν.4488/2017

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων