Λογιστικός χειρισμός φιλοδωρήματος πελατών εστιατορίου!

0
6661

Athanasios Goliaras
Accountant
18, Aristeidou street
GR-63100 Polygyros Chalkidikis
GREECE

Ερώτημα:

Ποια πρέπει να είναι η λογιστική  αντιμετώπιση  στην περίπτωση που πελάτης εστιατορίου πληρώνει με κάρτα το λογαριασμό του και στην πληρωμή συμπεριλαμβάνει και το φιλοδώρημα; Για παράδειγμα η οντότητα εστιατόριο εκδίδει νόμιμη απόδειξη  100,00 ευρώ και ο πελάτης αποφασίζει να πληρώσει με κάρτα 110,00 ευρώ όπου τα 10,00 ευρώ είναι φιλοδώρημα;

 

Απάντηση:

Τα φιλοδωρήματα καταβάλλονται από τους πελάτες μιας επιχείρησης (συνήθως επισιτιστικής ή τουριστικής) προκειμένου αυτά να δοθούν στους εργαζόμενους αυτής για την «καλή παροχή υπηρεσίας που οι εργαζόμενοι προσέφεραν στους πελάτες». Επομένως, η επιχείρηση εν ολίγοις διενεργεί ως διάμεσος μεταξύ των πελατών και των εργαζομένων. Ο διαμοιρασμός του συνολικά συγκεντρωμένου ποσού γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες ενδοεπιχειρησιακές συνήθειες που ισχύουν. Επειδή τα συγκεκριμένα ποσά δεν είναι σταθερά, ασφαλιστικά υπάρχει ο θεσμός των τεκμαρτών ημερομισθίων.

Υπό αυτήν την προϋπόθεση, εφόσον το σύνολο των φιλοδωρημάτων τελικά διανέμεται στο προσωπικό τής επιχείρησης, η αρχική εγγραφή είναι:

ΧΡΕΩΣΗ 38 [Χρηματικά/Ταμειακά Διαθέσιμα (και ισοδύναμα)]

ΠΙΣΤΩΣΗ 53.00 (ΕΓΛΣ) / 53.03 (ΕΛΠ) [Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες]

Και όταν πραγματοποιηθεί η καταβολή, γίνεται η αντίστροφη χρεοπίστωση.

Αν, σύμφωνα με την επιχειρηματική συνήθεια, ο εργοδότης παρακρατεί μέρος των φιλοδωρημάτων, τότε στην εγγραφή πρέπει να προστεθεί και η πίστωση του ΕΣΟΔΟΥ (που δημιουργείται).

Εξυπακούεται ότι στις ανωτέρω εγγραφές θα πρέπει να υπάρχει και η χρησιμοποίηση/υπολογισμός τυχόν ασφαλιστικών κρατήσεων ή ΦΠΑ, κατά περίπτωση (όπου απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία).

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων