Υπενθύμιση: Τι απαντά η ΑΑΔΕ για την διαγραφή πτωχευμένων επιχειρήσεων από τον κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών!

0
765

Σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή απάντησε το υπουργείο οικονομικών μέσω της ΑΑΔΕ, σχετικά με το θέμα της διαγραφής των πτωχευμένων επιχειρήσεων από τον κατάλογο των οφειλετών του δημοσίου.
Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή: 
Θέμα: «Διαγραφές χρεών πτωχευμένων επιχειρήσεων.»
Μικρό καλάθι κρατούν οι οικονομικές υπηρεσίες στην Αχαία και σε όλη την Ελλάδα. Ζήτημα αν είναι σε θέση ο κόσμος να πληρώσει πάνω από 20% των οφειλών. Πολλές οφειλές προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις, από φορολογούμενους χωρίς εισόδημα, καταθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία.
Ξεπερνούν τα 95 δισ. ευρώ τα χρέη 4 εκατ. πολιτών προς την εφορία με τις οφειλές να αυξάνονται κατά 1 δισ. ευρώ περίπου κάθε μήνα και ακόμα δεν έχουν εκδοθεί όλα τα εκκαθαριστικά για τον φόρο που θα πρέπει να πληρωθεί μέσα το 2017.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις εφορίες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου τα χρέη αγγίζουν τα 5,5 δισ. ευρώ, όμως εισπράξιμα θεωρούνται περίπου 1,9 δισ. ευρώ, αφού πολλές από αυτές τις οφειλές προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις, από φορολογούμενους που δεν έχουν κανένα εισόδημα, καταθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία, ενώ πολλοί άλλοι έχουν πεθάνει.
Επιτέλους είναι καιρός να διαγραφούν οφειλές των πτωχευμένων επιχειρήσεων και να ενισχυθεί με ικανούς υπαλλήλους ο φορολογικός μηχανισμός.

Ερωτάσθε:
1. Γιατί δεν διαγράφετε τα χρέη του Λαδόπουλου της Πειραϊκής- Πατραϊκής που δεν λειτουργούν εδώ και τέσσερις δεκαετίες, όπως και άλλων πτωχευμένων επιχειρήσεων;
2. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία;

Η απάντηση του Υπ. Οικονομικών μέσω της ΑΑΔΕ:
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1110366 ΕΞ 2017
Αναφορικά με την ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων βουλευτής θέτουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:
Προϋπόθεση για τη διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο κατ’ άρθρο 82Α του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974) είναι ο χαρακτηρισμός αυτής ως ανεπίδεκτης είσπραξης υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 82 του Κ.Ε.Δ.Ε. και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΠΟΛ.1259/5.12.2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (σχετική η εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ.1151/11.10.2016), και η πάροδος 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου έγινε καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, με εξαίρεση την περίπτωση σωρευτικής συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 82Α του Κ.Ε.Δ.Ε., οπότε υφίσταται δυνατότητα διαγραφής και πριν από την πάροδο δεκαετίας. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και σε περίπτωση οφειλών πτωχευσάντων οφειλετών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Επιπλέον θέτουμε υπ’ όψιν σας τις γενικής ισχύος διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί της δυνατότητας απαλλαγής του πτωχού οφειλέτη φυσικού προσώπου από το υπόλοιπο των πτωχευτικών χρεών του με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθρα 167-169 του ν. 3588/2007-Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση αυτού με του υ. 4446/2016-ΦΕΚ 240 Α’), οι οποίες εφαρμόζονται σε νέες πτωχεύσεις φυσικών προσώπων που ήταν εκκρεμείς κατά τις 22/12/2016 (έναρξη ισχύος του ν. 4446/2016) ή κηρύχθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.
Όσον αφορά τη διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο λόγω παραγραφής, θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου είναι οι διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού (άρθρα 86 έως 89 του ν. 2362/1995-ΦΕΚ 247 Α’ ή 136 έως 139 του ν. 4270/2014-ΦΕΚ 143 Α, ανάλογα με το χρόνο βεβαίωσης των προς είσπραξη οφειλών) ή του άρθρου 51 του ν. 4174/2013-ΦΕΚ 170Α’ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), κατά περίπτωση. Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο οδηγία ΠΟΛ.1154/12.10.2016. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι η προθεσμία παραγραφής πτωχευτικών χρεών διακόπτεται με την αναγγελία στην πτώχευση και αρχίζει εκ νέου με την οριστική περάτωση αυτής (βλ. άρθρο 266 Αστικού Κώδικα), σε ορισμένες δε περιπτώσεις, βάσει ειδικών διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού (βλ. άρθρο 88 παρ. 1 γ του ν. 2362/1995 και 138 παρ. 1γ του ν. 4270/2014), δεν αρχίζει νέος χρόνος παραγραφής μετά το πέρας της πτώχευσης.
Περαιτέρω, όσον αφορά την «ενδεικτική» αναφορά που γίνεται στο πρώτο ερώτημα του βουλευτή σε ορισμένη ανώνυμη εταιρεία-οφειλέτη του Δημοσίου, θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι η εν λόγω εταιρεία δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «πτωχευμένων επιχειρήσεων», στις οποίες αναφέρεται η υπ’ αριθ. 7099/10-7-2017 ερώτηση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Σε περίπτωση που αντικείμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι, εκτός από το ζήτημα της διαγραφής χρεών πτωχευμένων επιχειρήσεων, και η πορεία είσπραξης των οφειλών της συγκεκριμένης εταιρείας προς το Δημόσιο, αυτό πρέπει, κατά την άποψή μας, να διευκρινιστεί από τον ερωτώντα βουλευτή, ώστε, στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία μας να ζητήσει από την αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τη σημερινή νομική κατάσταση της εν λόγω επιχείρησης και την πορεία είσπραξης των οφειλών αυτής προς το Δημόσιο. Όσον αφορά δε τη μνεία που γίνεται σε ορισμένο επώνυμο φυσικού προσώπου, ως οφειλέτη του Δημοσίου, απαιτείται εξειδίκευση των στοιχείων ταυτότητας αυτού, προκειμένου να προσδιοριστεί ο οφειλέτης του Δημοσίου, στον οποίο αναφέρεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την Παρακολούθηση της Φορολογικής Διοίκησης και αποτυπώνουν μία εποπτική εικόνα του θέματος. Από την προσεκτική μελέτη των στοιχείων διαπιστώνονται σημεία βελτίωσης, τα οποία αναφέρονται στα εξής:
Ι. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών, οι εισπράξεις τα τελευταία έτη παρουσιάζουν συνεχή αύξηση. Επιπλέον διαπιστώνεται μείωση στη διαμόρφωση νέων ληξιπροθέσμων οφειλών, οι οποίες συσσωρεύονται στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Από τον συνδυασμό των δύο προαναφερόμενων στοιχείων προκύπτει περιορισμός του ρυθμού αύξησης του συνολικού ληξιπροθέσμου υπολοίπου το τελευταίο χρονικό διάστημα.
ΙΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στον πίνακα των Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών, οι οποίοι διακρατούν το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, παρουσιάζει μία συνεχή αποκλιμάκωση διατηρούμενος ωστόσο σε υψηλό επίπεδο.
Με εντολή Διοικητή
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ