ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ, ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΟΤΑΔΗ!

0
5842
Piggy coin bank, calculator and house model on white wooden background. Savings for buying house concept. Real estate market.

 

Σκοτάδη Δ.Ι. Μαρία

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Α τάξης

Υπεύθυνη  TaxisKep.gr

Email: [email protected]  – Tηλ:6944017777

 

Δαπάνες & Έκπτωση Δαπανών

 

Ως προς την ανεύρεση του καθαρού φορολογητέου κέρδους από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλουμε ν’ αναζητήσουμε το σύνολο των δαπανών που εκπίπτουν με την επιφύλαξη πάντα των μη εκπιπτόμενων δαπανών .

 1. Οι δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Δηλαδή δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης , δαπάνες που μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία εισοδήματος ,στην διεύρυνση των εργασιών της επιχειρηματικής δραστηριότητας , στην αύξηση του εισοδήματος  ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. (ΣτΕ 2033/2012)
 1. Οι δαπάνες οφείλουν να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή . Δηλαδή οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές  ή ανύπαρκτες ,όπως δαπάνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλά έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία  ή δαπάνες που αφορούν συναλλαγές που δεν ήταν πραγματικές ως προς το είδος ,το πρόσωπο ή την αξία.
 2. Οι δαπάνες εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου μέσα στην όποια πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με τα ανάλογα κατά περίπτωση παραστατικά ή δικαιολογητικά.
 3. Οι δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το όποιο αφορούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 .

Μια εκ των προϋποθέσεων έκπτωσης όλων των δαπανών , είναι να εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την όποια πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά (περ. γ΄αρθρου 22 Ν. 4172/2013)

Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά γύρω από δαπάνες που αναγνωρίζονται από τον Κ.Φ.Ε:

**ΣΛΟΤ 1239/23-6-2016 έκρινε ότι ,η επιλογή του τρόπου παρακολούθησης των τεκμαρτών εξόδων και εσόδων ιδιόχρησης ακινήτων επαφίεται σε απόφαση της οντότητας ,χωρίς να απαιτείται για την φορολογική βάση η εγγραφή σε κάποιο ημερολόγιο ή στο βιβλίο εσόδων εξόδων (σχετική και η Ε.2156/2019).Η καταγραφή στα φορολογικά έντυπα είναι αρκετή (Ε1,Ε3 κλπ).

 • Ενοίκια με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ
 • Οι κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου που αφορούν την έδρα της επιχείρησης ή και το υποκατάστημα
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (Άρθρο 22Α Ν.4172/2013)
 • Οι λογαριασμοί ρεύματος,  νερού ,  θέρμανσης ακόμα και αν βρίσκονται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Δαπάνες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος (π.χ. παροχές έως 300 ευρώ, χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με την ΠΟΛ.1219/2014, παραχώρηση εταιρικών οχημάτων για το 70% του κόστους των δαπανών όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 2του άρθρου 13 του ΚΦΕ ,καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων ,κ.λ.π.) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα υπό τις προϋπόθεσες του άρθρου 22του ΚΦΕ.

-Δηλαδή να πρόκειται για πραγματικές δαπάνες ,να έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (εγγκ.11213357/14-09-2015)

 • Δαπάνες για την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων(το ποσό απόσβεσης τους ανά έτος)
 • Αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορές ηλεκτρονικών αγαθών (Κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, tablet, εκτυπωτής,φωτοτυπικό κλπ) καθώς και λογισμικό (erp κτλ)
 • Υλικά καθαριότητας και ασφάλειας χώρου (Φαρμακείο γραφείου, πυροσβεστήρας, αντισηπτικά κλπ)
 • Γραφική ύλη, έντυπα αναλώσιμα εκτυπωτών
 • Ενοίκια μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Δαπάνες από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

***Προκύπτει μείωση του ΦΠΑ και της Φορολογίας.

Με την μίσθωση εξοπλισμού για την επιχείρηση, ή και αυτοκινήτου, μπορούν    να εκπέσουν:

1.το μηναίο ενοίκιο του εξοπλισμού

2.δαπάνες καυσίμων μαζί με το ΦΠΑ τους

3.έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου όπως ασφάλιστρα, service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ειδικές επισκευές κλπ

Με την ενοικίαση αυτοκινήτου απαλλάσσεστε από το τεκμήριο, εξαιτίας του οποίου πολλοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα άδικης φορολόγησης.( Προσοχή: Το τεκμήριο leasing, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι μαχητό).

 • Ο ΦΠΑ για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από τον φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε , εκπίπτει κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα (ΠΟΛ 1113/2015)
 • Εκπίπτει ο ΕΝΦΙΑ
 • Τα τέλη κυκλοφορίας
 • Δαπάνες κυκλοφορίας ,επισκευής , συντήρησης οχήματος .
 • Τα τέλη χαρτοσήμου
 • Εκπτώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ .Τα ποσά εκπτώσεων που χορηγούνται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ κατ΄εφαρμογη του μηχανισμού αυτόματης πληρωμής (CLAW BACK)και του κλιμακουμένου ποσοστού επί των ποσοστών του ΕΟΠΥΥ (REBATE)με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013,μειωνουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία (ΠΟΛ 1113/2015)
 • Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών
 • Αμοιβές – Έκτακτες αμοιβές (bonus)
 • Έξοδα μισθοδοσίας  όπως αυτή ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013
 • Κοινωνικού χαρακτήρα παροχές σε εργαζόμενους
 • Δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΕ (άρθρο 22Β ΚΦΕ)
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 • Κατασκευή και συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και Επιμελητήρια
 • Προμήθειες τραπεζών

ΠΡΟΣΟΧΗ :

** Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

**Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών .

**Οι δαπάνες σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ οφείλουν να έχουν εξοφληθεί για να αναγνωριστούν ως έξοδο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr