Μπορεί μια Ομόρρυθμη Εταιρία να λειτουργεί νόμιμα με ένα μόνο εταίρο;

0
4041

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι….

Σε μια Ομόρρυθμη Εταιρία αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

Η ΥΓΕΜΗ καταχωρίζει την δήλωση εξόδου του αποχωρήσαντος εταίρου που της κοινοποιείται και αυτοδίκαια η εταιρεία λειτουργεί ως μονοπρόσωπη για τέσσερις μήνες ,χωρίς να αλλάξει την επωνυμία της.

Τροποποίηση του καταστατικού υφίσταται εφόσον στο διάστημα των τεσσάρων μηνών εισέλθει νέος εταίρος ή ο εναπομείναντας εταίρος αποφασίσει τη μετατροπή της εταιρείας σε άλλη προβλεπόμενη νομική μορφή.

Πηγή: ΓΕΜΗ Αρ. πρωτ.: 141778/ 2016

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων