Παράκτια Αλιεία: Τι ισχύει για την απαλλαγή από το ΦΠΑ προμήθειας υλικών και αντικειμένων;

0
4104

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Πλοία παράκτιας αλιείας, για σκοπούς απαλλαγής ΦΠΑ, νοούνται τα πλοία τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία για την παράκτια αλιεία, έστω και αν έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

Σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ και τις οδηγίες της Ε.2100/2019, έχει αποσαφηνισθεί ότι τα πλοία παράκτιας αλιείας εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων απαλλαγής από το φόρο που ισχύουν για τα πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και με τα οποία ασκείται, μεταξύ άλλων, αλιευτική δραστηριότητα, ήτοι ανεξαρτήτως του κριτηρίου του μήκους του πλοίου και της απόδειξης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Επίσης, από το συνδυασμό των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, προκύπτει ότι η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας για εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων παράκτιας αλιείας αφορά καύσιμα, λιπαντικά καθώς και αντικείμενα και υλικά που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται στα πλοία αυτά.

Για την προμήθεια αντικειμένων και υλικών (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών) χρησιμοποιούνται τα Δελτία Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων (άρθρα 11 και 14 της Π. 8271/4879/18.12.1987 Α.Υ.Ο.). Στον προμηθευτή των αγαθών προσκομίζονται η επαγγελματική άδεια αλιείας και η δήλωση έναρξη εργασιών του αλιέα (σε φωτοαντίγραφα).

Εναλλακτικά, οι προμηθευτές – εφοδιαστές, δύνανται να τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής για την παράδοση των ως άνω αντικειμένων και υλικών σε εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας.

Πηγή: Ε.2200/2020

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων