Επαγγελματίες αγρότες. Το κριτήριο της σύγκρισης των Εισοδημάτων, μετά την Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756/29-7-2021.

0
4425

 

 

Επαγγελματίες αγρότες. Το κριτήριο της σύγκρισης των Εισοδημάτων, μετά την Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756/29-7-2021.

 

Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

 

Εισαγωγή

Η τροποποίηση του Ν. 3874/2010 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, άρθρο 2, με το άρθρο 56 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’ 108/26-06-2021) και η πρόσφατη έκδοση της Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756, ΦΕΚ Β’ αρ. 3453/29-7-2021, επέφερε αρκετές αλλαγές, ( εισόδημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μικρότερης από 500 KW,  το προηγούμενο όριο ήταν 100 KW, συντάξεις λόγω θανάτου, αντιμισθίες, έξοδα παράστασης συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, επίδομα διατροφής τέκνων, κοινωνικό μέρισμα) οι οποίες αναλύονται κατωτέρω.

 

  1. Επαγγελματίας αγρότης

Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και επίσης Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά  πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Α/Α Προϋποθέσεις ( σωρευτικά ) Αγρότης Αλιέας
1 Κατοχή Περιουσίας Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης Να είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης
2 Ελάχιστη απασχόληση Τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του Να ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας
3 Ελάχιστο Εισόδημα Το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του Το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του (1)
4 Ασφάλιση Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση (2) Να είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
5 Τήρηση λογιστικών βιβλίων Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . ——————–
6 Προμήθεια Καυσίμων Θαλάσσης . ——————– Να προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρία (3) έτη (1)

 

(1) Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.

(2) Ασφάλιση : Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αγρότης, κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αγρεργάτης ή αλιέας. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζει σχετική βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός επαγγέλματος 1,2,3,5 ή 7 (ασφαλιστικής ενημερότητας ή ασφάλισης) από τις υπηρεσίες ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) – τοπικοί ανταποκριτές πρώην ΟΓΑ.Ο ενδιαφερόμενος πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης εφόσον είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως άνω Εάν πρόκειται για αλιέα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΝΑΤ ως αλιέας, είτε στο πρώην ΙΚΑ ως αλιέας.

Ο δασεργάτης, εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ για την εν λόγω δραστηριότητα του, πληρεί το κριτήριο της ασφάλισης και προσκομίζει βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι είναι μέλος του και ασκεί δασεργατική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ενιαίου ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.

Η αγροτική εκμετάλλευση, όπου απαιτείται σύμφωνα με το ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160) όπως ισχύει, πρέπει να είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ. ( Απόφαση Αρ. πρωτ.: 1289/70109/2017)

(3) Τήρηση λογιστικών βιβλίων :  Σύμφωνα με: α) το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), οι αγρότες ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων β) το άρθρο 39 παρ. 1 περ. α΄ του ιδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες ειδικού καθεστώτος, υπό προϋποθέσεις να μην υπόκεινται στις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου και γ)  την αριθμ.

ΠΟΛ.1007/9.1.2015 «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων», αγρότες ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς έχουν τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να μην ενημερώνουν λογιστικά βιβλία, η πλήρωση της προϋπόθεσης τήρησης λογιστικών βιβλίων ικανοποιείται με την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό αποδεικνύεται είτε με τη βεβαίωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου από τη ΔΟΥ, είτε με την συμπλήρωση της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) των κωδικών 595 «Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ» ή 596 «Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ» ( Απόφαση Αρ. πρωτ.: 1289/70109/2017).

Επισημάνσεις :

α) Φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως δέκα (10) δωματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις. Αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.

β)  Για τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα (αγρότες και αλιείς) , οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες, δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α., για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς τους. Αρκεί οι ανωτέρω να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνουν ότι θα εγγραφούν στα Μητρώα του Ο.Γ.Α. και ότι, για τον σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών, θα υποβάλλουν προς τον Ο.Γ.Α. σχετική αίτηση εγγραφής τους στα Μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τις σχετικές προς τούτο διατάξεις του Ο.Γ.Α.

( Πηγή : 3874/2010 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, άρθρο 2, τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’ 108/26-06-2021))

 

  1. Προσδιορισμός του προβλεπόμενου ποσοστού εισοδήματος

Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου ποσοστού εισοδήματος (Περ. 3 του ανωτέρω Πίνακα ), συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα.

Η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Α.  Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3874/2010 αποτελείται από:
(α)
Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
(β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία.
(γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μικρότερης από 500 KW ( το προηγούμενο όριο ήταν 100 KW, τροποποιήθηκε με την απόφαση Αριθμ. 5756, ΦΕΚ Β’ αρ. 3453/29-7-2021 )

(δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
(ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
(στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.
Δεν προσμετρούνται :
Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).
Β. Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

(α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

(β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

(γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016.

(δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

(ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85) και συντάξεις λόγω θανάτου (προστέθηκε στην πρόσφατη απόφαση ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.
(στ) Αντιμισθίες (προστέθηκε στην πρόσφατη απόφαση ), έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων και αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έξοδα παράστασης (προστέθηκε στην πρόσφατη απόφαση ) και αποζημιώσεις συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
(ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες ( η προηγούμενη διατύπωση της περίπτωσης αυτής ήταν : « ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες » ) .

( Πηγή : Κ.Υ.Α. αριθ. 134430/2011 Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις α) Κ.Υ.Α. αριθμ. 329/78917/2018 και β) Κ.Υ.Α. αριθμ. 5756, ΦΕΚ Β’ αρ. 3453/29-7-2021 )

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων